image

Projekt nové kapacity: Česko-rakouský propoj

8. 7. 2022

Informace o ukončení procesu přírůstkové kapacity na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou zahájeného v roce 2019 

Operátoři přepravních soustav v Rakousku (Gas Connect Austria) a v České republice (NET4GAS) informují, že v roční aukci přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a rakouskou obchodní zónou Východ, která se uskutečnila 4. července 2022 v souladu s Nařízením (EU) 2017/459 (NC CAM) a na základě rozhodnutí příslušných národních regulačních úřadů schvalujících projekt přírůstkové kapacity, oba operátoři přepravních soustav nabídli dvě společné úrovně koordinované přírůstkové kapacity na hraničním bodě Reintal.

Žádný účastník trhu si nezarezervoval žádnou přírůstkovou kapacitu ani v jedné z nabídkových úrovní ve výše uvedené roční aukci kapacit, a proto skončil ekonomický test se záporným výsledkem na obou stranách česko-rakouské hranice.

Podle článku 22(3) NC CAM, jestliže žádná úroveň nabídky nevyústí v kladný výsledek ekonomického testu, příslušný proces přírůstkové kapacity je ukončen.

Informace o výsledcích aukcí přírůstkové kapacity v IP Reintal

 

3. 5. 2022

Projekt přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem 

Na základě svojí povinnosti vyplývající z článku 25 (2) a článku 28 (3) Nařízení (EU) 2017/459 (NC CAM) a v souvislosti s nadcházející aukcí ročních kapacit zveřejňuje společnost NET4GAS níže uvedené dokumenty vztahující se projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem (Obchodní zóna východ):

Společnost NET4GAS rovněž informuje, že návrh projektu byl schválen rozhodnutím č. 10036-42/2020-ERU vydaným dne 30. září 2021 Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Více informací viz článek níže datovaný 27. října 2021.

Společnost NET4GAS zdůrazňuje, že podepsání výše připojené Smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nejpozději do 27. června 2022, je základní podmínkou pro účast v aukci přírůstkové kapacity pro propojovací bod Reintal, která se bude konat 4. července 2022.

 

27. 10. 2021

Konečné rozhodnutí o aktualizovaném návrhu projektu přírůstkové kapacity 

Český Energetický regulační úřad vydal rozhodnutí o projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a rakouskou obchodní oblastí – Východ. V souvislosti s tím a v souladu se článkem 25 (2) a článkem 28 (3) Nařízení Komise (EU) 2017/459, zveřejnil český Energetický regulační úřad na svých stránkách níže přiložené dokumenty:

Dokumenty zveřejněné českým Energetickým regulačním úřadem je také možné nalézt zde.

 

27. 7. 2021

ACER poskytl ERÚ a E-control více času na dosažení dohody ohledně návrhu projektu přírůstkové kapacity 

Dne 26. července 2021 akceptovala evropská Agentura pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) žádost podanou Energetickým regulačním úřadem a rakouským národním regulátorem - Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft, - o poskytnutí více času pro rozhodnutí ve věci návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouské obchodní zóny – Východ. Ve svém rozhodnutí Agentura umožňuje oběma regulátorům do sáhnout dohody ohledně návrhu projektu do 5. listopadu 2021.

 

5. 5. 2021

Odložení termínu vydání rozhodnutí o Návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouskou obchodní oblastí Východ

Dne 20.4.2021 byl Energetický regulační úřad od rakouského národního regulačního úřadu Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft informován, že na rakouské straně nebude možno do 5. května 2021 vydat rozhodnutí potřebná ke schválení Návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouskou obchodní oblastí Východ. Z tohoto důvodu se oba regulační úřady rozhodly podat žádost k Agentuře Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) o prodloužení lhůty pro vydání předmětného rozhodnutí. Společnost NET4GAS toto rozhodnutí bere na vědomí a podotýká, že v jeho důsledku nebude možné nabídnout přírůstkovou kapacitu související s projektem v aukci ročních přepravních kapacit v roce 2021. O vývoji v záležitostech tohoto projektu budeme na svých stránkách dále informovat.

 

5. 11.2020 

Návrh projektu přírůstkové kapacity

V souladu s článkem 28 Nařízení Komise (EU) 2017/459 z 16 března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity, předložila společnost NET4GAS Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) žádost o schválení návrhu projektu přírůstkové kapacity na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Návrh projektu byl připraven ve spolupráci s rakouským operátorem přepravní soustavy společností Grid Connect Austria (GCA). Konečná verze rakouské části návrhu projektu bude předložena rakouskému národnímu regulačnímu orgánu později, a to v souladu s harmonogramem společnosti GCA.

Žádost pro ERÚ obsahuje dokumenty uvedené níže:

Do šesti měsíců od obdržení návrhu projektu vydá ERÚ společně s rakouským národním regulačním orgánem koordinované rozhodnutí o návrhu daného projektu přírůstkové kapacity.