image

Dispečink

Hlavní odpovědností dispečinku společnosti NET4GAS je řízení provozu přepravní soustavy na území České republiky s cílem zajistit ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby pro své domácí a zahraniční partnery. Při své činnosti se, mimo jiné, řídí požadavky, které vyplývají z propojovacích dohod uzavřených s provozovateli navazujících soustav a přímo připojených zákazníků a Řádem provozovatele přepravní soustavy.

Dispečink společnosti NET4GAS komunikuje v rámci svých činností s dispečinky provozovatelů ostatních přepravních soustav, dále distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu a také s obchodníky se zemním plynem. Zajišťuje službu technického dispečinku pro provozovatele podzemních zásobníků plynu, společnost innogy Gas Storage. Náplní dispečinku je také spolupráce v technických oblastech, jako je plánování prací na přepravní soustavě, povolování omezení přepravních kapacit a koordinace činností při mimořádných situacích.

V souladu s platnou legislativou zajišťuje dispečink společnosti NET4GAS celostátní vyhlašování předcházení stavu nouze a vyhlašování stavu nouze, včetně řízení plynárenské soustavy České republiky ve stavu nouze vyhlášeného pro celé území státu.

Veškeré požadované činnosti zajišťuje dispečink v nepřetržitém provozu.

Operativní řízení provozu

Operativní řízení provozu dispečersky řídí provoz přepravní soustavy. S využitím řídicího systému monitoruje chybová hlášení, nastavuje potřebné provozní a technické parametry prvků soustavy pro zajištění požadavků na přepravu a povoluje veškeré činnosti na soustavě. Operativní řízení provozu dále dispečersky řídí podzemní zásobníky plynu společnosti innogy Gas Storage. V rámci řízení provozu, přepravy a dodávek zemního plynu komunikuje s dispečinky propojených plynárenských soustav.

Plánování a vyhodnocení provozu

Plánování a vyhodnocení provozu je zodpovědné za přípravu a vyhodnocení optimálního plánu provozu přepravní soustavy. Přijímá nominace a re-nominace na přepravu zemního plynu od obchodníků a provádí jejich sesouhlasení s navazujícími provozovateli přepravních soustav a zásobníků plynu. S využitím simulačního software ověřuje a navrhuje optimální způsob nastavení přepravní soustavy. Vyhodnocuje splnění plánu přepravy oproti skutečnosti, vyhodnocuje odchylky mezi nominovaným a skutečně přepraveným množstvím plynu a připravuje podklady pro jejich vyrovnání. Zajišťuje proces fyzického vyrovnávání přepravní soustavy. 

Technická podpora dispečinku – SCADA provozní technologie

Hlavní náplní technické podpory dispečinku je provoz a údržba řídicího systému dispečinku a tvorba, administrace a úprava algoritmů v telemetrických stanicích a lokálních řídicích systémech instalovaných v technologických objektech přepravní soustavy společnosti NET4GAS. Spolupracuje dále na investičních projektech za oblast telemetrie a řídicích systému a udržuje důležité know-how v oblasti algoritmů implementovaných v lokálních telemetrických a řídicích systémech. Technickou podporu dispečinku zajišťuje v nepřetržitém provozu.