image

Dispečink

Hlavní odpovědností útvaru Dispečinku je zajištění řízení bezpečného a spolehlivého provozu přepravní soustavy v nepřetržitém provozu na území ČR a přepravy plynu zahraničním smluvním partnerům. Zajišťujeme všechny požadavky vyplývající z propojovacích dohod navazujících partnerů a přímým zákazníkům napojených na přepravní soustavu včetně obchodníků s kapacitou.

Dispečink komunikuje s dispečinky navazujících přepravních společností, distribučních společností, a ostatními subjekty (obchod, podzemní zásobníky) zejména v technických oblastech (plánování prací, odstávek, a činností při mimořádných situacích) a zajišťuje službu v rámci SLA (dispečerské služby pro RWE GS).

V souladu s platnou legislativou Dispečink zajišťuje celostátní vyhlašování předcházení stavu nouze a vyhlašování stavu nouze vč. řízení plynárenské soustavy ČR ve stavu nouze vyhlášeného pro celé území státu.

Všechny požadované činnosti zajišťují pracovníci oddělení nepřetržitého provozu:

1. Operativní řízení provozu

Zajišťuje a řídí provoz přepravní soustavy, nastavuje potřebné provozní a technické parametry k zabezpečení plnění požadavků přepravců a zákazníků. Provádí dohled nad provozem soustavy, vč. zajištění technického dispečerského řízení podzemních zásobníků společnosti RWE Gas Storage, a to vše k zajištění stabilního a hospodárného provozu vč. udržování rovnováhy mezi zdroji zemního plynu a jeho spotřebou. Komunikuje s navazujícími přepravci v rámci řízení provozu, přepravy a dodávek zemního plynu.

2. Plánování a vyhodnocení provozu

Oddělení spolupracuje s dalšími provozními útvary při plánování odstávek a opravných udržbových prací na přepravní soustavě, stanovuje vlastní prognózy přepravy a využití přepravní soustavy. Přijímá nominace a renominace přepravy zemního plynu přepravujících a provádí Matching s navazujícími TSO a SSO. Vyhodnocuje splnění plánu přepravy a provozu, připravuje podklady pro měsíční protokolování přepravy, sleduje a vyhodnocuje odchylky mezi plánem přepravy a skutečným přeneseným množstvím včetně podkladů pro jejich vyrovnání. Připravuje využití flexibilních nástrojů s cílem zajištění rovnováhy přepravní soustavy.

3. Technická podpora dispečinku

Nejdůležitější náplní útvaru Technická podpora dispečinku je provoz a údržba řídicího systému dispečinku a tvorba, administrace a úpravy algoritmů v telemetrických stanicích a lokálních řídicích systémech nainstalovaných v technologických objektech přepravní soustavy NET4GAS.

V neposlední řadě také spolupracuje na investičních projektech za oblast telemetrie a řídících systému.
Podpora dispečinku je také velice důležitá oblast a spočívá zejména v know-how v oblasti algoritmů implementovaných v lokálních telemetrických a řídicích systémech, což ve vypjatých a nestandardních situacích umožňuje dispečery podporovat a pomáhat při řešení takovýchto situací.