image

Údržba a diagnostika

Společnost NET4GAS zajišťuje bezpečnou a spolehlivou přepravu zemního plynu na území České republiky již více než čtyřicet pět let. To je dáno především vysokými nároky na kvalitu výstavby, provozu a údržby, i trvalým technickým a technologickým rozvojem.

Veškerá plynárenská infrastruktura podléhá důkladným pravidelným kontrolám, a to nejen při výstavbě, ale i v následném provozu. Každé zařízení je před uvedením do provozu podrobeno velmi náročným zkouškám, bez jejichž pozitivních výsledků nemůže být zprovozněno. Ihned po uvedení do provozu je na veškeré infrastruktuře pečlivě dodržován program dohledu a údržby.

Společnost NET4GAS si je vědoma své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí, a proto používá moderní zařízení a technologie, které minimalizují vliv činností údržby na životní prostředí.

Údržba přepravní soustavy

Pro zajištění provozuschopnosti přepravní soustavy disponuje společnost NET4GAS specializovanými technologiemi a týmem zaměstnanců s dlouholetým know-how. Pro přepravní soustavu zajišťují:

  • opravy a montáže veškeré plynárenské infrastruktury,
  • provoz a údržbu stávajících technologických zařízení protikorozní ochrany dle platných technických pravidel a norem,
  • provoz a údržbu telemetrie, kontrolu parametrů a dohled nad technickým stavem telemetrie přepravní soustavy,
  • technickou diagnostiku a speciální měření.

Diagnostika přepravní soustavy

Pro zajišťování bezpečné a spolehlivé přepravy plynu slouží řada diagnostických metod. Už při výstavbě plynovodů a ostatní plynárenské infrastruktury jsou stanoveny přísné požadavky na kvalitu a jejich dodržování je důsledně kontrolováno. V průběhu provozu jsou následně shromažďovány důležité informace o provozu, údržbě a technickém stavu sledovaných zařízení.

Základním prostředkem diagnostiky potrubí jsou vnitřní inspekce pomocí inspekčního čistícího pístu, tzv. „inteligentního ježka, který prochází plynovodem bez přerušení přepravy. Komplexní přístup zahrnuje také kontrolu kvality izolace potrubí, přesnou lokalizaci všech objektů pomocí geografického informačního systému (GIS) a pečlivé vedení databáze údajů o stavu potrubí od jeho výstavby po současnost. Optimální využití všech informací zajišťuje systém řízení integrity potrubí (PIMS).

Bezpečný a spolehlivý provoz kompresních stanic podporuje zavedený diagnostický systém, který umožňuje předcházet haváriím a přizpůsobovat provádění údržby a oprav skutečnému technickému stavu klíčových technologických zařízení. Základem diagnostiky turbín a kompresorů je vibrodiagnostika, která z měření a vyhodnocování vibrací usuzuje na mechanický stav stroje a charakter případných závad. Dalšími metodami jsou měření výkonových parametrů turbín a kompresorů, tribodiagnostika, která usuzuje na stav stroje ze znečištění mazacího oleje, boroskopie, umožňující vnitřní prohlídky strojů bez jejich demontáže a také například termovize, která určí vznikající závadu podle abnormálního zahřívání některé části stroje.

Současný trend směřuje k propojení monitorovacích diagnostických systémů s řídicími a informačními systémy, k zaměření na efektivitu provozu a údržby, k uplatnění údržby zohledňující výsledky systematického sledování spolehlivosti jednotlivých částí technologie a hodnocení provozních rizik.

Společnost NET4GAS nabízí vybrané specializované služby také externím subjektům - viz sekce Doplňkové služby.