image

Legislativa

Energetický zákon

Základním právní předpisem pro celé energetické odvětví v České republice je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ENERGETICKÝ ZÁKON). Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2001, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie základní podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, mezi která je dle zákona řazena elektroenergetika, plynárenství a teplárenství.

► Energetický zákon

Pravidla trhu s plynem

Vyhlášku č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem vydává Energetický regulační úřad. Vyhláška stanovuje pravidla, postupy a podmínky fungování trhu s plynem v České republice. Pravidla trhu s plynem reflektují a upravuje podrobnosti relevantních předpisů Evropské unie jako je NC CAM, NC BAL a NC INT.

► Pravidla trhu s plynem

Nařízení Evropské komise

Všechna níže uvedená Evropská nařízení relevantní přepravu zemního plynu byla vydána v rámci implementace tzv. třetího energetického balíčku Evropské komise. Jeho hlavním cílem byla podpora hospodářské soutěže a další liberalizace energetických trhů. V souvislosti s nově vyplývajícími změnami a povinnostmi účastníků trhů vznikly ACER a ENTSOG s cílem zlepšení spolupráce evropských plynárenských subjektů a národních regulačních autorit mezi sebou. Výsledkem této spolupráce jsou následující Nařízení EK:

Bezpečnost dodávek

Na základě Vyhlášky 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD) mají obchodníci počínaje 1. říjnem 2013 povinnost zajistit a následně dokladovat bezpečnostní standard dodávek pro chráněné zákazníky. Rozsah a zajištění bezpečnostního standardu pro své chráněné zákazníky prokazuje obchodník s plynem a výrobce plynu v zimním období, tj. od 30. září do 1. dubna.

► Vyhláška č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a zajišťování BSD

REMIT

Právní úpravu REMIT představuje (a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) a (b) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Právní úprava REMIT zakazuje nekalé praktiky mající dopad na velkoobchodní trhy s energií a zajišťuje monitorování velkoobchodních trhů s energií.

► Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (REMIT)
► Informace k nařízení REMIT na stránkách ERÚ
► Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 o oznamování údajů REMIT

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 715/2009

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám mimo jiné stanovuje nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám a upravuje zřízení a činnost organizace ENTSOG a zavedení síťových kodexů. Seznam informací zveřejňovaných dle přílohy 1 tohoto Nařízení je dostupný pod odkazem níže. 

► Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009

Ke stažení