image

Převod kapacity

Zákazník má právo převést přepravní kapacitu ze smlouvy o přepravě plynu zcela nebo z části na jiného uživatele soustavy (žadatele o převod), a to pro přepravní kapacitu na minimálně 1 smluvní měsíc.

Žadatel, tedy subjekt nabývající převodem přepravní kapacitu, musí mít s NET4GAS podepsanou Rámcovou smlouvu o přepravě plynu a splňovat podmínky finanční způsobilosti dle Řádu provozovatele přepravní soustavy. Převodem kapacity na něj přecházejí veškerá práva a povinnosti, které vyplývají z původního smluvního vztahu.

Postup převodu kapacity

Žádost o převod smluvní přepravní kapacity na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech podává žadatel prostřednictvím aukční rezervační platformy PRISMA nebo GSA.

Žádost o převod přepravní kapacity na bodech virtuálního zásobníku plynu podává žadatel v písemné formě v českém nebo anglickém jazyce, a to nejpozději v termínu 3 pracovních dní přede dnem, od kterého má být smluvní kapacita převedena. Vyplněnou Žádost o převod přepravní kapacity, která musí být podepsána jak žadatelem, tak i držitelem původní smlouvy, je nutné zaslat e-mailem na adresu capacitybooking@net4gas.cz a následně na adresu:

Obchodní oddělení
NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4
Česká republika

Převod smluvní kapacity je účinný nejdříve od 1. plynárenského dne následujícího měsíce ode dne podání Žádosti o převod smluvní kapacity.

Podmínky převodu kapacity jsou stanoveny v oddíle B, článku 13 Řádu provozovatele přepravní soustavy.

Užitečné odkazy

Ke stažení