image

Přečerpávání plynu mobilním kompresorem

Úspora na Vaší straně

Společnost NET4GAS vlastní a provozuje mobilní plynový přečerpávací kompresor, který umožňuje bezpečné přečerpání plynu z opravovaného úseku plynovodu buď do sousedního úseku stejného plynovodu, nebo do jiného plynovodu. Jeho využití nabízí i externím klientům. Přečerpáním plynu z úseku plynovodu před jeho opravou může jeho provozovatel či vlastník dosáhnout značné finanční úspory a zároveň zamezit vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. V případě příznivých technických podmínek může provozovatel či vlastník plynovodů dosáhnout úspory při nasazení kompresoru i na dobu kratší než 24 hodin.

V případě dostatečného času pro nasazení mobilního kompresoru lze snížit tlak v odčerpávaném plynovodu až na cca 5 bar. V případě, že není pro nasazení mobilního kompresoru dostatek času, je dosažený zbytkový tlak v odčerpávaném úseku plynovodu po ukončení přečerpávání vyšší než 5 bar, což neznamená, že přečerpání plynu nemůže generovat finanční úsporu.

Celé zařízení mobilního kompresoru se skládá z hnacího plynového motoru, kompresoru, chladičů, armaturních komponentů, měřícího a řídicího systému s bezpečnostními prvky. Konstrukční tlak kompresoru je 75 bar – kompresor umožňuje na výtlačné straně zvyšovat tlak v cílovém plynovodu až do úrovně 75 bar a na sací straně pak snížit tlak v odčerpávaném plynovodu až na hodnotu cca 5 bar.

Zařízení je naistalováno na kamionovém návěsu a splňuje podmínky pro provoz po pozemních komunikacích v EU. Pro převoz kompresoru není díky jeho standardním rozměrům a váze nutné žádné speciální povolení, pouze tahač a zpevněná cesta k místu přečerpávání. Připojení mobilního kompresoru v místě přečerpávání je zajištěno pomocí dočasného potrubního systému na sací a výtlačnou připojovací přírubu na plynárenském zařízení. Po uzavření uzavíracích armatur fyzicky ohraničující odčerpávaný úsek plynovodu je zahájeno přečerpávání plynu, po jehož skončení je možno pak plynovod odtlakovat, odvětrat a zahájit plánovanou opravu.

Mobilní kompresor odpovídá evropským standardům pro provoz zařízení ve výbušném prostředí.
Provoz kompresoru je během procesu přečerpávání monitorován automatickým řídicím systémem, který v případě odchylky sledovaných provozních parametrů zajistí bezpečné odstavení kompresoru.

Výhody nasazení mobilního kompresoru:

  • Úspora za nevypuštěný zemní plyn
  • Redukce emisí skleníkových plynů
  • Vysoká mobilita zařízení
  • Jednoduché a rychlé připojení
  • Pohon zařízení zemním plynem přímo z plynovodu
  • Nižší hlučnost než při odtlakování plynu

Příklady použití mobilního kompresoru:

Přečerpání zemního plynu mezi dvěma úseky téhož plynovodu 

A. Přečerpání zemního plynu mezi dvěma úseky téhož plynovodu (s přerušením přepravy plynu v odčerpávaném úseku plynovodu)

Přečerpání zemního plynu z úseku jednoho plynovodu do paralelního plynovodu 

B. Přečerpání zemního plynu z úseku jednoho plynovodu do paralelního plynovodu (s přerušením přepravy plynu v odčerpávaném úseku plynovodu)

 

Ke stažení 

Kontaktní osoba:

Jan Dominik
Senior manažer, Speciální práce a technologie 
E: specialmaintenance@net4gas.cz
T: +420 220 225 133