image

Smlouva s NET4GAS

Proč uzavřít smluvní vztah se společností NET4GAS?

Smluvní vztah s NET4GAS je nutné navázat v případě, že chcete:

 • importovat a/nebo exportovat plyn přes české vstupní a výstupní hraniční body
 • využívat zásobníky plynu v České republice
 • dodávat plyn zákazníkům přímo připojeným na přepravní soustavu

Jaké jsou nezbytné předpoklady pro uzavření smlouvy s NET4GAS?

Aby uživatel soustavy mohl uzavírat transakce se společností NET4GAS, je třeba:

 • podat vyplněnou Žádost o uzavření Rámcové smlouvy o přepravě plynu včetně všech příloh
 • uzavřít Rámcovou smlouvu o přepravě plynu 
  • Uživatel soustavy poté obdrží přístup do systému CAMS (obchodní systém společnosti NET4GAS), kde zadává nominace přepravy a rezervace přepravní kapacity do/ze zásobníků a pro přímo připojené zákazníky.
 • zaregistrovat se na příslušné aukční platformě - PRISMA nebo GSA
  • pro rezervaci kapacity na hraničních bodech 
 • doložit dostatečnou finanční způsobilost

Jak uzavřu Rámcovou smlouvu o přepravě plynu se společností NET4GAS? 

Prvním krokem v procesu uzavření smlouvy je podání vyplněné Žádosti o uzavření Rámcové smlouvy přepravě plynu se všemi jejími přílohami. Vyplněnou a podepsanou žádost v českém nebo anglickém jazyce je třeba zaslat v elektronické podobě a originál poštou. Jakmile bude žádost schválena ze strany NET4GAS, bude Vám zaslán návrh Rámcové smlouvy o přepravě plynu. Na základě podepsané Rámcové smlouvy obdržíte přístup do systému CAMS (obchodní systém společnosti NET4GAS). Závazná jsou znění smluv v českém jazyce. Všeobecné obchodní podmínky, které společnost NET4GAS používá pro prodej kapacity, jsou dané Řádem provozovatele přepravní soustavy.  

V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obraťte na tým našeho Obchodního oddělení, který Vás procesem uzavření smlouvy provede. 

Jaké jsou podmínky finanční způsobilosti NET4GAS? 

Uživatel soustavy je povinen prokázat společnosti NET4GAS dostatečnou finanční způsobilost dostát svým závazkům vyplývajícím ze Smlouvy o přepravě plynu, a to ne později než: (a) 2 kalendářní měsíce před zahájením přepravy plynu, nebo (b) 2 obchodní dny před rezervací nebo transferem (převedením) přepravní kapacity v případě, že období mezi rezervací nebo transferem (převodem) přepravní kapacity a prvním dnem přepravy plynu je kratší než 2 kalendářní měsíce. 

Možné formy finančního zajištění jsou bankovní garance, kauce nebo prohlášení ručitele. Podrobné informace o podmínkách finanční způsobilosti a možných formách zajištění naleznete v Příloze 1 Řádu provozovatele přepravní soustavy.    

Co když chci plyn přes Českou republiku pouze přepravovat? 

Podle Pravidel trhu s plynem nemusí být uživatel soustavy, který není aktivní na českém virtuálním obchodním bodě, nazývaný též zahraniční účastník, registrován u českého operátora trhu (OTE). Jelikož zahraniční účastník využívá výhradně a jen hraniční body přepravní soustavy a body virtuálního zásobníku plynu, je třeba pouze Rámcová smlouva o přepravě plynu a Smlouva o přepravě plynu, obě uzavřené se společnosti NET4GAS.