image

Kapacitní produkty na hraničních bodech

Jak si mohu zarezervovat přepravní kapacitu na hraničních bodech? 

Rezervace kapacity probíhá formou standardní aukční procedury na platformách pro rezervaci kapacit.   

NET4GAS používá platformu PRISMA pro všechny české hraniční body s výjimkou hraničního bodu do Polska. Aukce pro česko-polský hraniční bod Český Těšín/Cieszyn se konají na platformě GSA.  

Veškeré potřebné informace o aukcích konaných na platformách PRISMAGSA pro jednotlivé hraniční body naleznete na příslušných platformách. Data zahrnují informace o kapacitách nabízených a prodaných během minulých aukcí, cenách a příštích aukcích.   

Obecná pravidla a podmínky pro rezervování kapacit jsou dané Pravidly trhu s plynem (§ 9 – 19) a v Kodexu sítě pro mechanismy přidělování kapacity (CAM NC).

Jaké typy kapacitních produktů NET4GAS nabízí? 

NET4GAS nabízí pro hraniční body kapacitní produkty s následující délkou trvání: vnitrodenní (within-day), denní (v režimu na následující den/day-ahead), měsíční (pouze na jeden následující měsíc), čtvrtletní a roční. Kapacity jsou dostupné jako koordinované nebo nekoordinované produkty na pevné nebo přerušitelné bázi.  

Kdy si mohu rezervovat kapacity na hraničních bodech?

Aukce na pevnou kapacitu na hraničních bodech se konají v termínech a časech daných Nařízením CAM NC, články 11 – 15:  

 • Roční produkty – první pondělí v červenci každý rok
 • Čtvrtletní produkty – pro čtvrtletí následujícího plynárenského roku
  • Kapacity na Q1 – Q4 plynárenského roku – první pondělí v srpnu
  • Kapacity na Q2 – Q4 plynárenského roku – první pondělí v listopadu
  • Kapacity na Q3 – Q4 plynárenského roku – první pondělí v únoru
  • Kapacity na Q4 plynárenského roku – první pondělí v květnu
 • Měsíční produkty – třetí pondělí každého měsíce pro následující měsíc
 • Produkty na následující den (day-ahead) – jednou denně pro následující plynárenský den v 16:30 hodin
 • Vnitrodenní (within-day) produkty – každou hodinu během daného plynárenského dne D. První kolo nabídek začíná v 19:00 hodin a končí ve 2:30 předchozího plynárenského dne. 

Nové dražební okno pro podávání nabídek pak začíná každou celou hodinu a trvá 30 minut s posledním kolem nabídek končícím v 1:30 příslušného plynárenského dne D. Přeprava ve vnitrodenních (within-day) produktech trvá od hodiny H+4 po skončení dané aukce do konce příslušného plynárenského dne.    

Informace o termínech aukcí jak na pevnou, tak přerušitelnou kapacitu je publikována na webových stránkách platforem PRISMAGSA. Pro příslušný aukční kalendář navštivte, prosím, tyto odkazy:

Jaký je rozdíl mezi koordinovanými a nekoordinovanými produkty?

Přepravní kapacitu lze rezervovat jako koordinovanou nebo nekoordinovanou. Koordinovaná přepravní kapacita znamená kapacitní produkt, který se skládá z odpovídajících vstupních a výstupních kapacit na obou stranách propojovacího bodu, tj. uživatel soustavy uzavírá kontrakty s oběma sousedícími provozovateli přepravní soustavy zároveň. 
Nekoordinovaná kapacita je nabízena pouze pro jednu stranu hraničního bodu. Pro využití nekoordinované kapacity může uživatel soustavy potřebovat smlouvu i s provozovatelem přepravní soustavy (TSO) na druhé straně hranice.  

Jaká jsou pravidla pro aukci přerušitelné kapacity?

Přerušitelná kapacita pro roční, čtvrtletní a měsíční produkty smí být v souladu s článkem 32, odstavec 1 Nařízení CAM NC nabízena pouze, pokud příslušný standardní měsíční, čtvrtletní nebo roční kapacitní produkt s pevnou kapacitou byl prodán za aukční prémii, byl vyprodán nebo nebyl nabízen. 

NET4GAS nabízí přerušitelné kapacity v režimu na následující den (day-ahead) poté, co aukce pevné kapacity na následující den (day-ahead) skončí.

Přerušitelné vnitrodenní (within-day) kapacity smějí být nabízeny v souladu s článkem 32, odstavec 6 Nařízení CAM NC formou nadnominace.  

Pro více informací viz článek 32 Nařízení CAM NC

Jaká jsou pravidla pro přerušení přepravy?

Provozovatel přepravní soustavy (TSO) přeruší přepravu, jestliže suma nominací v daném konkrétním bodě překročí odpovídající technickou kapacitu v tomto bodě. Nejprve je omezena přeprava plynu podle Smluv o přepravě plynu pro přerušitelnou kapacitu s tím, že jako první se omezuje nebo přerušuje přeprava plynu na základě smlouvy, která byla uzavřena jako poslední. Jestliže je přerušení podle smluv o přerušitelné kapacitě nepostačující, může být přerušena i přeprava plynu podle smluv o pevné kapacitě, a to za podmínek stanovených Energetickým zákonem. Okolnosti, dovolující provozovateli přepravní soustavy (TSO) takové přerušení/omezení přepravy plynu, jsou opatřením poslední instance a jsou uvedeny v § 58/1/i Energetického zákona.

Podrobná pravidla a priority týkající se přerušení jsou stanovena v odstavci 6.2 Řádu provozovatele přepravní soustavy

Jaké jsou ceny kapacitních produktů společnosti NET4GAS?

Ceny za přepravní kapacitu jsou regulovány a stanovovány Energetickým regulačním úřadem jednou ročně v Cenovém rozhodnutí. Článek 1.1.1. Cenového rozhodnutí stanoví roční ceny za rezervovanou kapacitu na hraničních bodech. V případě rezervací krátkodobých kapacit se na roční tarify uplatní koeficienty stanovené v článcích 1.1.2., 1.1.6. a 1.1.7. Cenového rozhodnutí.  Příslušné ceny pro české vstupní a výstupní body je možné simulovat pomocí Cenového kalkulátoru. Tyto ceny určují vyvolávací ceny v aukcích.  

Jak rezervovat kapacitu v mimořádné situaci, kdy rezervace na platformě PRISMA nejsou možné? 

V případě, že aukční platforma pro rezervaci kapacit je nedostupná nebo jestliže aukce nebyla úspěšně nahrána, kontaktujte neprodleně naše Obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem

Jestliže se selhání aukční platformy projeví mimo pracovní dobu, během víkendu nebo svátků, nebo nebude-li Váš pokus kontaktovat Obchodní oddělení úspěšný, kontaktujte telefonicky přímo dispečink (tel.: +420 220 225 970; mobil: +420 739 536 629).

Co je služba konverze kapacity?

Jestliže se uživatel soustavy mající existující nekoordinovanou přepravní kapacitu na základě smlouvy uzavřené před 1. listopadem 2015 zúčastní aukce koordinovanou kapacitu a v aukci si ji úspěšně zarezervuje, může konvertovat svou již zasmluvněnou nekoordinovanou přepravní kapacitu za účelem jejího spárování se získaným produktem koordinované kapacity. NET4GAS nabízí tuto službu pro roční, čtvrtletní a měsíční přepravní kapacity.  

Uživatel soustavy je povinen informovat NET4GAS o svém záměru konvertovat nekoordinovanou kapacitu ne později než tři obchodní dny před danou aukcí. Proces konverze je podrobně popsán v článku 19 Řádu provozovatele přepravní soustavy

Jaké jsou obchodní podmínky sekundárního prodeje kapacit?

Uživatel soustavy (Převodce) je oprávněn částečně nebo zcela převést zasmluvněnou kapacitu na jiného uživatele soustavy (Nabyvatel). V tomto případě musí Nabyvatel podat  Žádost o převod přepravní kapacity podepsanou autorizovanými osobami Převodce a Nabyvatele. Uživatelé soustavy mohou převádět jakoukoli přepravní kapacitu v délce trvání 1 měsíc a delší. Nabyvatel se stává novou smluvní stranou se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi. 

Všechny podmínky, které je nutno splnit, a další informace naleznete v oddíle 13 Řádu provozovatele přepravní soustavy.