image

Nominace

Jaké podmínky musím splnit abych mohl nominovat?

Pro podání nominací přepravy je třeba:

  • uzavřít se společností NET4GAS Rámcovou smlouvu o přepravě plynu 
  • NET4GAS automaticky uživateli soustavy přiřadí shipper kód, který lze dohledat v systému CAMS
  • v systému CAMS s využitím shipper kódu od sousedního provozovatele soustavy vytvořit shipper pár
  • uzavřít Smlouvu o přepravě plynu na jedné z aukčních platforem (PRISMAGSA, NET4GAS (CAMS)) a/nebo uzavřít smlouvu na sekundárním trhu
  • splňovat podmínky finanční způsobilosti společnosti NET4GAS (v souladu s Přílohou 1 Řádu provozovatele přepravní soustavy) a v případě subjektů zúčtování rovněž podmínky finanční způsobilosti operátora trhu s plynem (OTE). 

Jak probíhá proces nominace přepravy? 

Uživatel soustavy nominuje pro daný hraniční bod požadovanou přepravní kapacitu pod příslušným shipper párem prostřednictvím (a) informačního systému společnosti NET4GAS (CAMS), (b) systému sousedního provozovatele přepravní soustavy (TSO) nebo (c) systému českého operátora trhu (OTE) v případě, že uživatel soustavy je u OTE zaregistrován. Všechny tyto informační systémy jsou navzájem propojeny a všechny nominace a renominace přepravy jsou tak vyměňovány bez zpoždění.   

Uživatelé soustavy nominují do 14:00:00 hod. daného plynárenského dne na následující plynárenský den. Renominace přepravy se podávají během dvou hodin po termínu pro podání nominací, tj. do 16:00:00 hod. daného plynárenského dne na následující plynárenský den a dále každou celou hodinu, ne však později než ve 03:00:00 hod. plynárenského dne, na který se nominace podávají. Uživatel soustavy může předkládat renominace účinné od hodiny H+2 poté, co byla renominace vytvořena. 

Uživatel soustavy nominuje buď celkový denní objem kapacity na plynárenský den nebo denní objem kapacity v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne. Uživatel soustavy může poslat nominaci tolikrát, kolikrát chce, jako závazná je však brána pouze poslední nominace před celou hodinou a jen tato nominace vstupuje do procesu matchingu. Obdržená nominace se kontroluje vzhledem ke kapacitě, kterou si uživatel soustavy zarezervoval, již uplynulým hodinám a zda byla nominace provedena s použitím správného shipper páru. V případě zahraničního účastníka se prověřuje rovněž nominační odchylka (nomination imbalance).  V celou hodinu se pak suma nominací všech shipperů na daném hraničním bodě porovná s technickou kapacitou v tomto bodě. 

Pro další informace navštivte prosím naše webové stránky.

Jak obdržím shipper kód a shipper pár?

Shipper kód je vytvořen a přidělen na základě Rámcové smlouvy o přepravě plynu uzavřené mezi společností NET4GAS a uživatelem soustavy. V systému CAMS se nachází v sekci Nominace na stránce Shipper kód. V dalším kroku uživatel soustavy v systému CAMS (sekce Nominace, stránka Seznam shipper párů) vytvoří s využitím shipper kódu od sousedního provozovatele soustavy shipper pár s libovolnou dobou platnosti. Uživatel soustavy nominuje pod tímto shipper párem. Uživatel také může prodloužit platnost již exitujícího shipper páru.

Jaké systémy potřebuji používat pro nominování?

Český operátor trhu (OTE), NET4GAS a provozovatelé sousedních přepravních soustav akceptují všichni nominaci přepravy v hraničním bodě jako celkovou denní nominaci na plynárenský den nebo jako hodinovou nominaci, kdy je nominace na plynárenský den podána v členění na hodiny. Informační systémy výše uvedených subjektů jsou vzájemně propojeny a k výměně všech nominací a renominací tak dochází bez zpoždění.  

Upozorňujeme, že pouze uživatelé soustavy zaregistrovaní u OTE mohou podávat nominace jak prostřednictvím systému NET4GAS, tak prostřednictvím systému OTE. Uživatel soustavy, který není u OTE registrován, má přístup pouze do systému společnosti NET4GAS.

Jaké jsou termíny pro nominace a renominace přepravy? 

Uživatelé soustavy podávají nominace přepravy do 14:00:00 hod. daného plynárenského dne na následující plynárenský den. Renominace přepravy se podávají během dvou hodin po termínu pro podání nominací, tj. do 16:00:00 hod. daného plynárenského dne na následující plynárenský den a dále každou celou hodinu, ne však později než ve 03:00:00 hod. plynárenského dne, na který jsou nominace podávány. 

Uživatel soustavy může poslat nominaci tolikrát, kolikrát chce, jako závazná je však brána pouze poslední nominace před celou hodinou a jen tato nominace je zařazena do procesu matchingu.

Pro další informace navštivte prosím naše webové stránky.

Jak fungují nominace?

Nominace přepravy podává uživatel soustavy pro vstupní a výstupní body přepravní soustavy v souladu s Pravidly trhu s plynem (§ 66, 67, 69). Uživatel soustavy podává nominace až do celkové výše své rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity. 

Alokace nominací přepravy k jednotlivým smlouvám o přepravě plynu se provádí následujícím způsobem - jako první jsou nominace přiřazeny ke všem platným dlouhodobým smlouvám o přepravě plynu, pak k ročním, měsíčním, denním v režimu na následující den (day-head) a vnitrodenním (intra-day) smlouvám o přepravě plynu. V dalším kroku jsou pak přiřazovány smlouvám o přepravě plynu s dodatečnou pevnou kapacitou s atributem “převisu poptávky nad nabídkou“ (oversubscription), a zbývající nominace přepravy jsou postupně přiřazovány denním v režimu na následující den (day-head) a vnitrodenním (intra-day) smlouvám o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou.  

Pro více informací viz článek 9 Řádu provozovatele přepravní soustavy a Část pátá Pravidel trhu s plynem.

Je možná nadnominace? 

Nadnominace na daném hraničním bodě je možná v případě, že je splněna podmínka omezení renominací podle § 30  Pravidel trhu s plynem nebo jestliže není k dispozici žádná standardní vnitrodenní přepravní kapacita. Prostřednictvím nadnominace může uživatel soustavy požádat o rezervaci vnitrodenní přerušitelné přepravní kapacity pro daný hraniční bod. Nadnominace nelze podávat dříve než v 19:00 hod. plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, na který je přepravní kapacita rezervována.

Pro více informací viz odstavec 4.13 Řádu provozovatele přepravní soustavyPravidla trhu s plynem (§ 31, 69 a 70).

Odchylky a pravidla vyrovnávání odchylek

Operátor trhu OTE vede pro každý subjekt zúčtování a zahraničního účastníka bilanční účet odchylek.  Odchylka je rozdíl mezi součtem alokací množství plynu na všech vstupních bodech plynárenské soustavy a součtem alokací na všech výstupních bodech plynárenské soustavy se zohledněním závazku dodat a odebrat subjektu zúčtování. Existuje flexibilita poskytovaná každému subjektu zúčtování. Velikost flexibility stanovuje operátor trhu každý plynárenský den pro každý vstupní a výstupní bod. 

Pro více informací viz Pravidla trhu s plynem (Část šestá).