image

Fakturace a termíny splatnosti

Jaké jsou fakturační podmínky společnosti NET4GAS? 

Uživatel soustavy platí společnosti NET4GAS cenu za přepravu plynu v daném plynárenském měsíci na základě zálohové faktury a dále na základě daňového dokladu / zúčtovací faktury. Zálohová faktura na daný plynárenský měsíc je zasílána uživateli soustavy nejpozději do 20. kalendářního dne měsíce předcházejícího danému plynárenskému měsíci. Zúčtovací faktura za daný plynárenský měsíc se zasílá uživateli soustavy před 14. kalendářním dnem měsíce následujícího po daném plynárenském měsíci. Jak zálohová, tak zúčtovací faktura jsou splatné 14 kalendářních dní od data, kdy byly zaslány uživateli soustavy.   

V případě, že uživatel soustavy provede rezervaci kapacity mezi 20. dnem měsíce předcházejícího konkrétnímu plynárenskému měsíci a 19. dnem tohoto konkrétního plynárenského měsíce a cena takovéto přepravy plynu překročí 50 000,- Kč bez DPH, vystaví NET4GAS dodatečnou zálohovou fakturu na cenu přepravy plynu pro všechny přepravní kapacity rezervované uživatelem soustavy na tento plynárenský měsíc za předpokladu, že tato cena nebyla účtována v nějaké jiné zálohové faktuře. Termín splatnosti dodatečné zálohové faktury je 14 kalendářních dnů od data, kdy byla zaslána uživateli soustavy. 

Podrobné informace o termínech fakturace a termínech splatnosti naleznete v § 12 Řádu provozovatele přepravní soustavy.  

Jaké jsou fakturační údaje společnosti NET4GAS?

Fakturační údaje pro NET4GAS, včetně čísla účtu, naleznete zde

Je možné platit v EUR? 

Platba v EUR je možná za dodatečný administrativní poplatek ve výši 0,2% fakturované částky.  V případě zájmu úhrady závazků v EUR uživatel soustavy informuje společnost NET4GAS emailem zaslaným na adresu capacitybooking@net4gas.cz. NET4GAS začne uživateli soustavy vystavovat faktury v EUR počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém tento email obdržel, pokud nebude sjednán pozdější měsíc. Uživatel soustavy se zavazuje hradit všechny své závazky bankovním převodem v EUR nejméně po dobu 12 kalendářních měsíců následujících po datu účinnosti přechodu úhrad z Kč na EUR a vice versa. 

Pro převod fakturované částky do EUR se použije průměrný měsíční směnný kurs ČNB pro druhý kalendářní měsíc předcházející měsíci, ve kterém byla přeprava plynu zahájena.  

Pro detailnější informace viz odstavec 12.21 Řádu provozovatele přepravní soustavy