image

Smlouva a obchodní podmínky

Rámcová smlouva

Proces uzavření Rámcové smlouvy 

Prvním krokem v procesu uzavření smlouvy je podání vyplněné Žádosti o uzavření Rámcové smlouvy o přepravě plynu se všemi jejími přílohami. Vyplněnou a podepsanou žádost v českém nebo anglickém jazyce je třeba zaslat v elektronické podobě na email capacitybooking@net4gas.cz a originál poštou nebo datovou zprávou.

Jakmile bude žádost schválena ze strany NET4GAS, bude Vám zaslán návrh Rámcové smlouvy o přepravě plynu. Závazná jsou znění smluv v českém jazyce, anglický překlad je pouze informativní.

Na základě podepsané Rámcové smlouvy o přepravě plynu obdržíte přístup do systému CAMS pro uživatele s oprávněním rezervovat přepravní kapacity či nominovat přepravu plynu dle uzavřených kontraktů.

Všeobecné obchodní podmínky, které společnost NET4GAS používá pro prodej kapacity, jsou dány Řádem provozovatele přepravní soustavy.

Ke stažení

 1. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy přepravě plynu
 2. Rámcová smlouva o přepravě plynu

Změna smluvních údajů

Změna uživatelů systému CAMS:

 • Po uzavření Rámcové smlouvy obdrží pověřená osoba specifikovaná v této smlouvě přístup do systému CAMS. Jakožto Administrátor následně bude tato osoba oprávněna k přidání nových uživatelů (lze také přidat další Administrátory) a současně k jejich editaci a odstranění. V případě svého odchodu ze společnosti Administrátor zajistí, že v systému bude již minimálně jeden další Administrátor, který převezmu správu ostatních uživatelů.

Změna administrativních údajů

 • O změně administrativních údajů (např. změna registrovaného sídla, změna autorizovaných osob, změna jména společnosti) uživatel soustavy informuje NET4GAS dopisem podepsaným autorizovanou osobou společnosti.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky NET4GAS pro prodej kapacity jsou stanoveny v Řádu provozovatele přepravní soustavy, který upravuje mimo jiné:

 • náležitosti a předpoklady uzavření smluv o poskytnutí služby přepravy plynu,
 • povinnosti smluvních stran,
 • postup rezervace přepravních kapacit
 • podmínky omezení nebo přerušení přepravy,
 • parametry kvality plynu a podmínky měření,
 • proces nominací přepravy
 • cenové, fakturační a platební podmínky,
 • podmínky finanční způsobilosti.

Podmínky stanovené v Řádu provozovatele přepravní soustavy se odkazují a navazují na postupy a pravidla fungování trhu s plynem stanovená v Pravidlech trhu s plynem.

Ke stažení

Užitečné odkazy