image

Ceny pro zásobníky plynu

Zákazník využívající zásobníky plynu v České republice rezervuje:

 • u společnosti NET4GAS přepravní kapacitu do / ze zásobníků plynu, a to prostřednictvím systému tryGAS a
 • u provozovatele zásobníku plynu skladovací, vtláčecí a těžební kapacitu do / ze zásobníku plynu, která se rezervuje v aukcích organizovaných příslušným provozovatelem zásobníku.

Cena za přepravní kapacitu má fixní a variabilní složku.

Fixní část ceny

 • Pevné roční ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu (Cz) pro vstupní a výstupní body virtuálního zásobníku plynu naleznete v tabulkách v článcích 3.1. a 3.2.. v Části druhé Cenového rozhodnutí č. 1/2019 ze dne 21. května 2019. Pro rok 2020 je pevná roční cena pro body virtuálního zásobníku plynu za 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity na jeden kalendářní rok rovna:
   
  •  109,69 Kč/MWh/den pro vstupní body přepravní soustavy (pro těžbu ze zásobníků) a
  •  930,79 Kč/MWh/den pro výstupní body přepravní soustavy (pro vtláčení do zásobníků). 
 • Multiplikátory aplikované na roční tarify pro stanovení měsíčních, denních a vnitrodenních cen a vzorce pro výpočet těchto cen jsou uvedeny v článcích 3.2.1.,  3.2.2. a 3.2.3. Pro rok 2020 platí:

  Pevná cena pro měsíční pevnou přepravní kapacitu CZM v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

CZM = Cz x Fz

Legenda:

 

FZ
je faktor trvání rezervace pevné přepravní kapacity kdy platí, že:

FZ = Mz/12 pro dobu rezervace na 12 a více měsíců
FZ = 0,098 x Mz0,95 pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců

 

MZ
je počet měsíců, na který je pevná měsíční přepravní kapacity rezervována

 

Pevná cena pro denní pevnou přepravní kapacitu CZD v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

CZD = Cz x FD

Legenda:

 

FD
je faktor počtu plynárenských dní rezervace pevné přepravní kapacity kdy platí, že:

FD = 0,005 x d0,88

d je počet dní, na který je pevná denní přepravní kapacity rezervována. Pro pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den je d rovno 1.

 

Pevná cena pro vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu CZV v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

CZV = Cz x 0,01

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny se uplatňuje pouze u výstupních bodů virtuálních zásobníků plynu a je pro rok 2020 rovna 0,3 Kč za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy.

Užitečné odkazy