image

Ceny pro zásobníky plynu

Zákazník využívající zásobníky plynu v České republice rezervuje:

  • u společnosti NET4GAS přepravní kapacitu do / ze zásobníků plynu, a to prostřednictvím systému tryGAS a
  • u provozovatele zásobníku plynu skladovací, vtláčecí a těžební kapacitu do / ze zásobníku plynu, která se rezervuje v aukcích organizovaných příslušným provozovatelem zásobníku.

Cena za přepravní kapacitu má fixní a variabilní složku, které jsou stanoveny v článku 8. Cenového rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021.

Fixní část ceny

  • Pevné roční ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu (Cz) pro vstupní a výstupní body virtuálního zásobníku plynu naleznete v článku 8.2 Cenového rozhodnutí. Pro rok 2022 je pevná roční cena pro body virtuálního zásobníku plynu za 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity na jeden kalendářní rok rovna:
    • 114,70 Kč/MWh/den pro vstupní body přepravní soustavy (pro těžbu ze zásobníků) a
    • 1 028,29 Kč/MWh/den pro výstupní body přepravní soustavy (pro vtláčení do zásobníků).  
  • Multiplikátory aplikované na roční tarify pro stanovení měsíčních, denních a vnitrodenních cen a vzorce pro výpočet těchto cen jsou uvedeny v článcích 8.2.1., 8.2.2. a 8.2.3. Pro rok 2022 platí:


Pevná cena pro měsíční pevnou přepravní kapacitu CZM v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

CZM = Cz x Fz

Legenda:

 

FZ
je faktor trvání rezervace pevné přepravní kapacity kdy platí, že:

FZ = Mz/12 pro dobu rezervace na 12 a více měsíců
FZ = 0,098 x Mz0,95 pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců

 

MZ
je počet měsíců, na který je pevná měsíční přepravní kapacity rezervována

 

Pevná cena pro denní pevnou přepravní kapacitu CZD v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

CZD = Cz x FD

Legenda:

 

FD
je faktor počtu plynárenských dní rezervace pevné přepravní kapacity kdy platí, že:

FD = 0,005 x x d0,88

d je počet dní, na který je pevná denní přepravní kapacity rezervována. Pro pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den je d rovno 1.

 

Pevná cena pro vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu CZV v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

CZV = Cz x 0,01

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny se uplatňuje pouze u výstupních bodů virtuálních zásobníků plynu a dle článku 8.1 Cenového rozhodnutí je pro rok 2022 rovna 0,74 Kč za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy.

Užitečné odkazy