image

Přímo připojení zákazníci

Cena za přepravu pro přímo připojené zákazníky je řešena odstavcem 9 Cenového rozhodnutí č. 6/2018 ze dne 20. listopadu 2018. Má fixní a variabilní složku. Zákazník může v souladu s odstavcem 9.6 tohoto cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu. 

Variabilní část ceny

Variabilní složka ceny / pevná cena za odebraný plyn Cpkom je v roce 2019 rovna 0,14 Kč za každou MWh přepravenou přes daný výstupní bod přepravní soustavy.

Fixní část ceny

Výše pevné ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou Cppz v Kč/MWh/den se odvíjí od výše objemu rezervované kapacity daného zákazníka, přičemž pro rok 2019 platí, že:

 • Cppz = 1777,18 Kč/MWh/den pro zákazníky s rezervovanou pevnou přepravní kapacitou vyšší než 1593 MWh/den
 • Cppz = (117,5899 – 13,3882 x ln(RK)) x 1000/10,62

  pro zákazníky s rezervovanou pevnou přepravní kapacitou vyšší než 5,512 MWh/den a zároveň nižší nebo rovnou 1593 MWh/den, kde RK je rezervovaná pevná přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka v MWh/den
   
 • Cppz = 8920,64 Kč/MWh/den pro zákazníky s rezervovanou pevnou přepravní kapacitou nižší nebo rovnou 5,512 MWh/den

Odstavce 9.7 až 9.13 Cenového rozhodnutí stanovují také cenové podmínky pro:

 • Pevnou měsíční přepravní kapacitu,
 • Pevnou klouzavou přepravní kapacitu,
 • Denní pevnou přepravní kapacitu,
 • Vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu,
 • Přerušitelnou přepravní kapacitu a
 • Překročení rezervované kapacity.

Jednosložková cena

Zákazník může v souladu s odstavcem 9.6 Cenového rozhodnutí požádat také o stanovení jednosložkové ceny za přepravu v Kč za MWh přepraveného plynu, která se určí podle vzorce:

Cpjed = Cppz / 40 + Cpkom + 20

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Užitečné odkazy