image

Ceny pro hraniční body

Fixní část ceny pro rok 2023

Pevnou roční cenu za rezervovanou přepravní kapacitu pro jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy naleznete pro kalendářní rok 2023 v tabulce níže a také v článku 2.1. v Části druhé Cenového rozhodnutí č. 3/2022 ze dne 30. května 2022.  

Název hraničního bodu Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Crv Kč/MWh/den
pro vstupní hraniční bod pro výstupní hraniční bod
Lanžhot 526,96 3 495,33
Český Těšín 233,66 5 314,10
VIP Brandov 878,53 3 753,45
VIP Waidhaus 936,90 1 922,96

Část druhá výše uvedeného cenového rozhodnutí č. 3/2022 obsahuje také multiplikátory aplikované na roční tarify pro stanovení kvartálních, měsíčních, denních a vnitrodenních cen pro kalendářní rok 2023. 

Pevná cena za rezervovanou pevnou roční, čtvrtletní a měsíční přepravní kapacitu se určí podle vzorce:

Cs = Cr x Fc + AP

Legenda:

 

Cr

je pevná roční cena ze 1 MWh rezervované denní pevné přepravní kapacity

 

Fc  

je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity, který se 

 

pro roční standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce
Fc  = 1,

 

pro čtvrtletní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce
Fc  = D / PDr × 1,1

 

pro měsíční standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce
Fc = D / PDr  × 1,25,

 

kde

 

D je počet plynárenských dní trvání kapacitního produktu,
PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku, 
AP je aukční prémie dosažená v aukci přepravní kapacity  

 

Vyvolávací pevná cena v aukci za rezervovanou pevnou denní a vnitrodenní přepravní kapacitu se určí podle vzorce:

pro denní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce 
Cvyd = 1 / PDr × 1,5 × Cr,,

 

a pro vnitrodenní standardní pevnou kapacitu
Cvyvd = 1 / PDr × 1,7 × Cr,

 

kde
PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku

 

Tyto ceny jsou výchozím bodem pro aukce přepravní kapacity na aukčních platformách PRISMA a GSA.

Fixní část ceny pro rok 2024

Pevná roční cena za rezervovanou přepravní kapacitu pro vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy pro kalendářní rok 2024 byla stanovena Energetickým regulačním úřadem v Cenové rozhodnutí č. 1/2023 ze dne 2. června 2023. V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině dochází od roku 2022 k významným změnám na evropském trhu s plynem i ke změnám v tocích plynu v Evropě. V souladu s článkem 12 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravní sazeb pro zemní plyn, proto Energetický regulační úřad v reakci na tyto výjimečné okolnosti navýšil pevnou cenu za rezervovanou přepravní kapacitu pro rok 2024 na vstupních hraničních bodech o 20 % a na výstupních hraničních bodech o 92 %.

Variabilní část ceny pro rok 2023

Variabilní složka ceny pro kalendářní rok 2023 v Kč za každou přepravenou MWh se uplatňuje pouze u výstupních hraničních bodů a je stanovena v článku 7.1. Cenového rozhodnutí č. 12/2022 ze dne 14. listopadu 2022.

Pro výstupní hraniční body je variabilní cena za každou MWh nominovanou pro přepravu přes daný výstupní bod přepravní soustavy rovna součinu 0,0058 x COTE.

Legenda:

 COTE je hodnota indexu OTE pro daný den přepravy. Hodnota je pro každý den zveřejňována na webových stránkách operátora trhu v sekci Krátkodobé trhy – Plyn – Vnitrodenní trh; pokud není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota indexu OTE v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota indexu OTE publikována. 

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D.

Variabilní složka ceny pro kalendářní rok 2024 bude stanovena novým cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v listopadu 2023.

Užitečné odkazy