image

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí patří k nejvyšším prioritám a je společností NET4GAS chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázka společenské odpovědnosti k dodavatelům, obchodním partnerům, zaměstnancům a všem ostatním zainteresovaným stranám. Vedením společnosti je dlouhodobě přijata „Politika ochrany životního prostředí“. V oblasti ochrany životního prostředí se řídí nejnovějšími vědeckými poznatky a vybírá si technologie k životnímu prostředí šetrné. Ochrana životního prostředí je zahrnuta do všech procesů i rozhodování.

Snahou společnosti NET4GAS je minimalizovat zatížení životního prostředí provozováním své přepravní plynárenské soustavy. Příkladně plní povinnosti legislativy v oblasti ochrany přírody a krajiny, havarijní připravenosti, předcházení a nápravě ekologické újmy, integrované prevence znečišťování, ochrany ovzduší, emisí skleníkových plynů, odpadového a vodního hospodářství a nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi.

  • Provoz plynovodů je šetrný k životnímu prostředí. Pro obyvatele podél trasy nepředstavuje žádné ekologické či zdravotní riziko.
  • Energie vyráběná ze zemního plynu je šetrná vůči přírodě.
  • Plynovody jsou bezpečně uloženy pod zemí, a tím nenarušují přírodní ráz krajiny.
  • Výstavba plynovodů splňuje v plné výši náročné zákonné povolovací procesy včetně důkladného posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Na jeho základě jsou podrobně prozkoumány veškeré možné vlivy stavby i budoucího provozu plynovodu na veřejné zdraví a životní prostředí s možnými dopady na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu a rostliny, vodní zdroje, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky apod.
  • Díky ochranným pásmům plynovodu vznikají v blízkosti plynovodů unikátní biotopy, kde se navracejí vzácné druhy rostlin i živočichů.
  • Režim v ochranném pásmu plynovodu neomezuje pěstitelské či chovatelské aktivity.
  • NET4GAS pečlivě monitoruje stav přírodního a životního prostředí před zahájením, v průběhu i po dokončení každé stavby.
  • Více než čtyřicetileté zkušenosti NET4GAS jsou zárukou spolehlivosti, bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Společnost NET4GAS se chová zodpovědně v oblasti ochrany životního prostředí i nad rámec zákonných povinností. Vlastní a provozuje unikátní specializované technologie pro údržbu plynárenských zařízení včetně potřebného know-how a kvalifikovaných odborníků. Tyto technologie umožňují minimalizovat či prakticky eliminovat objemy zemního plynu, které by jinak byly v rámci plánovaných oprav plynovodů vypuštěny do atmosféry. Díky promyšlenému nasazení vrtací a stoplovací soupravy T. D. Williamson a mobilního přečerpávacího kompresoru při plánovaných opravách plynovodů se společnost NET4GAS pohybuje na špičce mezi evropskými provozovateli plynárenských soustav v oblasti ochrany životního prostředí ve smyslu minimalizace vypouštěného množství zemního plynu do atmosféry. Společnost NET4GAS nabízí využití svých unikátních technologií také ostatním provozovatelům plynárenských infrastruktur (viz sekce Doplňkové služby).

Šetrná firemní kultura zahrnující recyklace, úspory energií a další aktivity vstřícné k životnímu prostředí jsou pro společnost samozřejmostí. V neposlední řadě NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a životního prostředí také svým programem „NET4GAS Blíž přírodě“ (viz sekce Firemní filantropie).

Společnost NET4GAS si je plně vědoma své společenské odpovědnosti a striktně dodržuje politiku ochrany životního prostředí se závazkem vůči současným i budoucím generacím.

 

Ke stažení