image

Firemní filantropie

Nedílnou součástí konceptu společensky odpovědné firmy je firemní dárcovství. Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto se věnuje firemní filantropii a sponzoringu, cíleným na zlepšování životních podmínek tam, kde působí, tedy v České republice, a to v oblastech:

  • NET4GAS Blíž přírodě: ochrana přírody a životního prostředí
  • NET4GAS Blíž poznání: výchova, vzdělávání a výzkum
  • NET4GAS Blíž regionům: komunitní rozvoj

NET4GAS Blíž přírodě

Pojďte s námi do přírody na www.blizprirode.cz!

Jsme spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn a rozvíjíme odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na současné i budoucí generace. Oblast našeho podnikání s environmentální otázkou úzce souvisí. Při stavbě i provozu našich zařízení musíme respektovat přísné normy. Ochrana přírody je však společností chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázka společenské odpovědnosti. Z tohoto principu vychází nejen naše zodpovědné podnikání, ale i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

Systematicky a dlouhodobě pomáháme projektům, pro které právě motto „Blíž přírodě“ znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Jako komunikační platforma programu slouží webové stránky www.blizprirode.cz.

V roce 2015 společnost NET4GAS získala cenu VIA BONA pro velkou firmu (nominována Českým svazem ochránců přírody za program NET4GAS Blíž přírodě). V roce 2012 byl program NET4GAS Blíž přírodě oceněn zvláštní cenou Futurum platformy Business Leaders Forum.

Generální partner ČSOP

Generální partnerství Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) se od zahájení spolupráce v roce 2007 drží stále své jasné vize. Tou je představování zajímavých a cenných přírodních lokalit veřejnosti s důrazem na pochopení důvodů jejich ochrany, a to poučnou i zábavnou formou. Díky podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě byly zpřístupněny již desítky zajímavých lokalit. Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny, posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě. Více o ČSOP najdete na www.csop.cz

Podpora Sdružení mladých ochránců přírody

Vést děti a mládež k blízkému vztahu k přírodě je v dnešní době čím dál složitější. Proto se společnost NET4GAS v roce 2013 rozhodla rozšířit program Blíž přírodě právě o podporu této cílové skupiny, a to partnerstvím přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, pořádaných Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP.

Zlatý list je celostátní přírodovědně-ekologická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Jejím smyslem je především setkávání dětí s hlubším zájmem o přírodu, na kterém si formou soutěže mohou ověřit a porovnat své znalosti. Důraz neklade jen na teoretické „školní“ znalosti, ale také na aktivní práci v přírodě a pro přírodu. Ekologická olympiáda je celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Její předností je zejména praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů v terénu a rozvoj týmové spolupráce. Více o SMOP najdete na www.smop.cz.

Hlavní partner časopisu Naše příroda

Od roku 2011 pomáháme občanskému sdružení Naše příroda s vydáváním stejnojmenného časopisu jako jeho hlavní partner. Více najdete na www.nasepriroda.cz.

NET4GAS Blíž poznání

Druhý pilíř dárcovství a sponzoringu vychází ze zaměření společnosti NET4GAS na provozní dokonalost vykonávanou vzdělaným a kvalifikovaným týmem zaměstnanců. Trvale udržitelný rozvoj se neobejde bez kvalitní výchovy, vzdělání, výzkumu a vývoje, které proto podporujeme v programu NET4GAS Blíž poznání. Pomáháme tak desítkám mateřských, základních, středních i vysokých škol i dalším iniciativám. Snažíme se tak budovat blízký vztah se studenty, který býval v minulosti opomíjen, následky čehož dnes negativně pociťuje český průmysl zejména u kvalifikovaných technických pozic.

Partner vysokých škol

V rámci programu Blíž poznání podporujeme rozvoj technických oborů vysokých škol. Od roku 2012 jsme generálním partnerem Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a od roku 2015 partnerem Českého vysokého učení technického v Praze. Finance jsou určeny zejména přímo pro studenty, a to formou mimořádných nebo prospěchových stipendií a ocenění závěrečných prací, ať už magisterských či disertačních.

NET4GAS Blíž regionům

Naše podnikání je založeno na dlouhodobém rozvoji a péči o přepravní soustavu, která prochází téměř všemi regiony České republiky. Jako dobrý soused cíleně a dlouhodobě přispíváme k rozvoji lokalit v naší působnosti programem NET4GAS Blíž regionům.

Hlavní partner Ankety Dobrovolní hasiči roku

Od roku 2014 jsme hlavním partnerem Ankety Dobrovolní hasiči roku o nejlepší sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Cílem ankety je pozvednout veřejné povědomí a prestiž dobrovolných hasičů a ocenit ty, kteří v průběhu 12 kalendářních měsíců provedli reálné zásahy co nejprofesionálněji nebo vyvíjeli mimořádné aktivity v oblasti prevence. Více najdete na www.adhr.cz.

Grantový program

Kromě výše zmíněných dlouhodobých partnerství podporuje společnost NET4GAS v uvedených třech programech také další projekty v rámci tzv. grantového programu. Více informací se dozvíte v Pravidlech grantového programu přiložených níže. POZOR, novinka: s výjimkou části „Prohlášení“, kde je vyžadován scan podpisu zmocněné osoby, musí být formulář zaslán ve formátu MS Word .doc/.docx. K žádostem podaným jiným způsobem N4G nepřihlíží!

Aktuální uzávěrka žádostí: 31. března 2022