image

Etické chování

Společnost NET4GAS má nastaveny principy vnitřní kontroly zejména pro jejich preventivní vliv a dosahování lepších výsledků. Mezi ně neodmyslitelně patří i etické principy chování.

Kodex chování

Kodex chování je jedním ze základních řídicích dokumentů společnosti NET4GAS. Chování společnosti NET4GAS a jejích zaměstnanců vychází z principů vlastní zodpovědnosti, upřímnosti, loajality a respektu vůči ostatním lidem a životnímu prostředí. Roli Compliance Officera pro etické záležitosti plní ve společnosti NET4GAS paní Barbora Bořková, Ředitelka, Lidské zdroje (T: +420 220 225 391, E: barbora.borkova@net4gas.cz)   

Ombudsman a prevence podvodného jednání

Ombudsman je nezávislou funkcí, jejímž předmětem činnosti je především sběr podnětů a informací souvisejících s podvodným jednáním, podezřením na podvodné jednání nebo jednáním, které je v rozporu s interními předpisy či případně zákony. Ombudsman tato podání vyhodnocuje a následně iniciuje vznik vyšetřovací komise, jejímž úkolem je nezávisle podání posoudit, vyhodnotit a navrhnout nápravná opatření. Na Ombudsmana se mohou obracet jak zaměstnanci společnosti NET4GAS, tak i externí subjekty.
Pro společnost NET4GAS vykonává roli Ombudsmana právní kancelář, která poskytuje důvěrné a anonymní služby v souvislosti s přijetím, vyhodnocením a šetřením oznámení, která se týkají chování zaměstnanců společnosti NET4GAS a která dodavatel, zákazník, partner či jiná třetí strana vyhodnotí jako jednání, které je v rozporu s kodexem chování, obchodní praxí či dobrými mravy a v jehož důsledku by mohlo dojít ke vzniku škody jak na straně společnosti NET4GAS, tak i na straně oznamovatele nebo třetí strany. Veškeré informace, které Ombudsman získá od oznamovatele, předává k došetření vedení společnosti v takové formě, aby byla zachována anonymita oznamovatele. Totožnost oznamovatele, který učinil oznámení, Ombudsman sdělí společnosti NET4GAS, jen pokud s tím oznamovatel výslovně souhlasí.

Kontakt:

Email: n4gombudsman@whitecase.com
Tel.: +420 800 884 444 (zdarma)
Dostupnost: 09:00 – 18:00 v pracovních dnech
Hlasový záznamník:
(max. doba záznamu 15 min)
18:00 – 09:00 v pracovních dnech,
24 hodin denně o sobotách, nedělích a svátcích