image

Etické chování

Společnost NET4GAS má nastaveny principy vnitřní kontroly zejména pro jejich preventivní vliv a dosahování lepších výsledků. Mezi ně neodmyslitelně patří i etické principy chování.

Kodex chování

Kodex chování je jedním ze základních řídicích dokumentů společnosti NET4GAS. Chování společnosti NET4GAS a jejích zaměstnanců vychází z principů vlastní zodpovědnosti, upřímnosti, loajality a respektu vůči ostatním lidem a životnímu prostředí. Roli Compliance Officera pro etické záležitosti plní ve společnosti NET4GAS paní Barbora Bořková, Ředitelka, Lidské zdroje (T: +420 220 225 391, E: barbora.borkova@net4gas.cz)   

Ombudsman a prevence podvodného jednání

Ombudsman je nezávislou funkcí, jejímž předmětem činnosti je především sběr podnětů a informací souvisejících s podvodným jednáním, podezřením na podvodné jednání nebo jednáním, které je v rozporu s interními předpisy či případně zákony. Ombudsman tato podání vyhodnocuje a následně iniciuje vznik vyšetřovací komise, jejímž úkolem je nezávisle podání posoudit, vyhodnotit a navrhnout nápravná opatření. Na Ombudsmana se mohou obracet jak zaměstnanci společnosti NET4GAS, tak i externí subjekty.
Pro společnost NET4GAS vykonává roli Ombudsmana právní kancelář, která poskytuje důvěrné a anonymní služby v souvislosti s přijetím, vyhodnocením a šetřením oznámení, která se týkají chování zaměstnanců společnosti NET4GAS a která dodavatel, zákazník, partner či jiná třetí strana vyhodnotí jako jednání, které je v rozporu s kodexem chování, obchodní praxí či dobrými mravy a v jehož důsledku by mohlo dojít ke vzniku škody jak na straně společnosti NET4GAS, tak i na straně oznamovatele nebo třetí strany. Veškeré informace, které Ombudsman získá od oznamovatele, předává k došetření vedení společnosti v takové formě, aby byla zachována anonymita oznamovatele. Totožnost oznamovatele, který učinil oznámení, Ombudsman sdělí společnosti NET4GAS, jen pokud s tím oznamovatel výslovně souhlasí.

Kontakt:

Email: n4gombudsman@whitecase.com
Tel.: +420 800 884 444 (zdarma)
Dostupnost: 09:00 – 18:00 v pracovních dnech
Hlasový záznamník:
(max. doba záznamu 15 min)
18:00 – 09:00 v pracovních dnech,
24 hodin denně o sobotách, nedělích a svátcích
 

Ochrana oznamovatelů

Společnost NET4GAS, s.r.o. dále plní své povinnosti vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), a to zřízením vnitřního oznamovacího systému, jehož vedením byla pověřena nezávislá osoba:

JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát, evidenční číslo ČAK 11146, se sídlem White & Case, s.r.o., advokátní kancelář, Na příkopě 14, 110 00 Praha 1 (dále jen „příslušná osoba“).

V době nepřítomnosti a v případech dle čl. 3 odst. 4 vnitřního předpisu Ochrana oznamovatelů zastupuje příslušnou osobu Mgr. Magda Olyšarová, LL.M., advokátka, evidenční číslo ČAK 12600, se sídlem White & Case, s.r.o., advokátní kancelář, Na příkopě 14, 110 00 Praha 1.

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv na níže uvedených kontaktních údajích:

E-mail whistleblowing.N4G@whitecase.com
Oznámení označit: „Přísně důvěrné
 
Telefonní linka

+420 255 771 237 (JUDr. Ivo Janda, Ph.D.) 

+420 255 771 248 (Mgr. Magda Olyšarová, LL.M.)
Linka pro hlasové zprávy +420 255 771 177
Adresa pro podání oznámení/podání oznámení osobně

JUDr. Ivo Janda, Ph.D., nebo

Mgr. Magda Olyšarová, LL.M.


White & Case, s.r.o., advokátní kancelář

Na příkopě 854/14, Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika

 

Oznámení označit: „Pouze k rukám Příslušné osoby

Kontaktní údaje pro sjednání termínu pro podání oznámení osobně

+420 255 771 237 (JUDr. Ivo Janda, Ph.D.) 

+420 255 771 248 (Mgr. Magda Olyšarová, LL.M.)

E-mail: whistleblowing.N4G@whitecase.com

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je oprávněna podat pouze osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Pravidla ochrany oznamovatelů a postup podání oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů se řídí vnitřním předpisem společnosti NET4GAS, s.r.o.