image

Podmínky připojení

Kde jsou definovány podmínky připojení k přepravní soustavě?  

Základní legislativní rámec procesu připojení upravuje zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“).

Z pohledu nově připojovaného zákazníka jsou klíčové procesní náležitosti připojení k přepravní soustavě definovány ve dvou základních dokumentech, kterými jsou: 

 • Vyhláška č. 488/2021 Sb.  

Připojení nového zákazníka lze realizovat pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení k přepravní soustavě. Podmínky připojení k přepravné soustavě stanoví Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě č. 488/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Podmínky připojení k přepravní soustavě

Podmínky připojení jsou stanoveny v Příloze 4 Řádu provozovatele přepravní soustavy

Jaké jsou hlavní podmínky připojení k přepravní soustavě?

 • Podání žádosti o připojení
 • Projektovaný minimální výkon zařízení odpovídající celkovému ročnímu odběru zařízení ve výši 10 000 MWh/rok
 • Skutečnost, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přepravní soustavy.
 • Uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přepravní soustavy

Co potřebuji znát před podáním žádosti o připojení?

Před podáním žádosti o připojení je nutné znát odpovědi zejména na níže uvedené otázky, a to jednak z důvodu splnění podmínek připojení k přepravní soustavě, tak i pro doložení nezbytných součástí žádosti o připojení: 

 • Odpovídá projektovaný minimální výkon zařízení, které plánuji připojit, celkovému ročnímu odběru zařízení ve výši 10 000 MWh?
 • Jaký bude minimální a maximální denní a hodinový odběr připojovaného zařízení?
 • Jaký minimální tlak potřebuji zajistit pro nově instalovanou technologii?
 • Mám k dispozici technický popis připojovaného zařízení?
 • Znám přesnou adresu, parcelní číslo pozemku, kde bude umístěn nově připojované zařízení a vybudováno nové předávací místo?
 • Jsem vlastníkem pozemku, či jiného právního titulu k pozemku, jenž mi umožňuje výstavbu připojovaného zařízení a předávacího místa?
 • Znám termín od kdy plánuji zahájení provozu připojovaného zařízení?

Jako součást žádosti o připojení bude nutné přiložit mj. také:

 • Technický výkres na podkladu katastrální mapy, na němž budou zaneseny jak připojované zařízení a předávací místo, tak i všechny potenciálně dotčené objekty a okolní komunikace s vyznačením příslušných bezpečnostních a ochranných pásem (v doporučeném měřítku 1:5 000).
 • Výpis z obchodního rejstříku.

Co vše musím postavit a co bude stavět NET4GAS?

Krom výstavby a přípravy nové technologie na připojení k přepravní soustavě musí žadatel postavit předávací místo / stanici, do níž společnost NET4GAS umístí svou technologii obchodního měření, IT a přenosu dat.  V případě potřeby regulace tlaku staví regulační stanici také žadatel.

Výstavbu nového plynovodu a případné posílení stávající přepravní soustavy realizuje společnost NET4GAS.   

Podíl žadatele na nákladech provozovatele přepravní soustavy na připojení je dán přílohou č. 8 Vyhlášky č. 488/2021.