image

ENTSOG

Hlavní úlohou ENTSOG (Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn) je usnadnit a posílit spolupráci mezi provozovateli přepravních soustav v celé Evropě s cílem zajistit úspěšný rozvoj celoevropského přepravního systému v souladu s evropskou legislativou a hlavními stanovenými cíli evropské energetické politiky, a to díky:

 • podpoře dokončení vnitřního trhu s plynem a stimulaci přeshraničního obchodu
 • zajištění efektivního řízení a koordinovaného provozu evropské plynárenské sítě
 • usnadnění zdravého technického vývoje evropské sítě.

Mezi hlavní úkoly ENTSOG, které jsou definovány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009, se řadí vypracování:

 • Síťových kodexů, a to v zájmu poskytování a řízení účinného a transparentního přeshraničního přístupu k přepravním soustavám, zajištění koordinovaného plánování a dobrého technického rozvoje přepravní soustavy v Evropské unii (EU) včetně vytvoření propojovacích kapacit, zahrnujících následující oblasti:
  • pravidla pro bezpečnost a spolehlivost soustavy;
  • pravidla pro připojení k soustavě;
  • pravidla pro přístup třetí osoby;
  • pravidla pro předávání údajů a zúčtování;
  • pravidla pro interoperabilitu;
  • provozní postupy v případě stavu nouze;
  • pravidla pro přidělování kapacit a řízení překročení kapacity;
  • pravidla pro obchod týkající se technického a provozního zabezpečení služeb přístupu k soustavě a vyrovnávání soustavy;
  • pravidla transparentnosti;
  • pravidla vyrovnávání, včetně se soustavou souvisejících pravidel postupů nominace, pravidel pro vyrovnávací poplatky a pravidel provozního vyrovnávání mezi provozovateli přepravních soustav;
  • pravidla týkající se harmonizovaných struktur přepravních sazeb; a
  • energetickou účinnost, pokud jde o plynárenské soustavy.
 • Nezávazného desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou EU, kterým má být zajištěna větší transparentnost při rozvoji plynárenské přepravní soustavy ve Společenství. Do tohoto plánu rozvoje sítě by měly být zahrnuty funkční plynárenské přepravní soustavy a nezbytná regionální propojení, pokud mají tyto soustavy a tato propojení význam z obchodního hlediska nebo z hlediska bezpečnosti dodávek. Součástí je také výhled přiměřenosti dodávek v Evropě.
 • Každoročních letních a zimních výhledů dodávek.

ENTSOG také provozuje Transparency Platform, kde jsou zveřejněny informace o kapacitách, nominacích, tocích či tarifech pro jednotlivé hraniční body evropských přepravních soustav.

Kde najdu více?

Užitečné odkazy