image

Česko-polský propojovací plynovod

Předmětem projektu Česko-polského propojovacího plynovodu (CPI) je výstavba plynovodu (DN 1000, PN 73,5) spojující stávající přepravní soustavu České republiky a Polska.

Nový obousměrný česko-polský plynovod má za cíl navýšit přepravní kapacitu a umožnit bezpečnou a spolehlivou přepravu plynu mezi oběma zeměmi. Výstavba tohoto přepravního koridoru by nejen posílila flexibilitu přepravy zemního plynu v regionu střední a východní Evropy, ale i integrovala trhy s plynem v tomto regionu.

Dalším důležitým aspektem Česko-polského propojovacího plynovodu by bylo posílení bezpečnosti dodávek zemního plynu pro moravské regiony zvýšením výstupní kapacity do domácí zóny a možností připojení vyšší vtláčecí a těžební kapacity podzemních zásobníků plynu v oblasti střední a severní Moravy. Plánovaný projekt současně představuje významný příspěvek k zajištění ekologicky přijatelnějšího energetického zdroje pro průmysl v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Předpokládaná délka trasy plynovodu na území České republiky je cca 207 km. Konečné rozhodnutí o investici nebylo uskutečněno. Partnerem projektu na polské straně je společnost GAZ-SYSTEM, S.A.

Nařízením EU č. 347/2013, které má především usnadnit a zrychlit implementaci strategicky důležitých projektů v oblasti energetiky, se mimo jiné zavedl nový status pro projekty Projekt společného zájmu, tzv. status PCI (Project of Common Interest). Získat ho mohou projekty, které výrazně přispívají k dotvoření vnitřního trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek a zavádění strategických prioritních koridorů s přeshraničním dopadem. Seznam PCI projektů má být aktualizován každé dva roky. Projekt Česko-polského propojovacího plynovodu byl zařazen na seznam PCI projektů v roce 2013, v roce 2015 a v roce 2017. V roce 2020 byl vydán nový seznam PCI projektů, projekt CPI na něj zařazen nebyl. Více informací o Projektech společného zájmu (PCI) najdete na oficiálních webových stránkách Evropské komise zde a interaktivní mapě PCI zde.

Propojení Polsko – Česká republika [v současné době označované jako ‚Stork II‘] mezi místy Libhošť – Hať (CZ/PL) – Kędzierzyn (PL)

(dříve PCI No. 6.2.10)

Veřejná konzultace projektu v rámci seznamu navrhovaných projektů společného zájmu (PCI) proběhla v termínu od 22. prosince 2014 do 31. března 2015 a od 27. března do 19. června 2017. Zatím poslední veřejná konzultace proběhla v termínu od 26. února do 29. května 2019. Více o konzultaci naleznete na uvedených odkazech: 2015, 2017 a 2019.  

Záměr výstavby projektu Propojení Polsko – Česká republika je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) uveden v Politice územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 schválené vládou České republiky dne 15. 4. 2015. Záměr výstavby je zároveň v souladu se stavebním zákonem uveden v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje, které nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011.

V letech 2011–2012 probíhal k projektu standardní proces posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Souhlasné stanovisko EIA vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 13. 2. 2012. S ohledem na novelu zákona č. 100/2001 Sb. vydalo dne 23. 9. 2015 Ministerstvo životního prostředí ČR Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31. 3. 2015.

Další informace o projektu naleznete v interaktivní mapě PCI zde.

V roce 2014 byly zahájeny konzultace a přípravy pro nezbytnou dokumentaci pro územní řízení.

V roce 2014 získal projekt grant z programu CEF ve výši 50 % uznatelných nákladů na přípravnou fázi. 

Nástroj pro propojení Evropy - CEF (Connecting Europe Facility) je jedním z nejvýznamnějších programů, který je součástí finančního rámce EU 2014-2020. Program je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikační infrastruktury a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími. Více informací o programu naleznete zde.

Plynovod Tvrdonice–Libhošť, včetně modernizace kompresorové stanice Břeclav (CZ)

(dříve PCI No. 6.2.12 )

Záměr výstavby projektu Plynovod Tvrdonice – Libhošť, včetně modernizace kompresorové stanice Břeclav, je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) uveden v Politice územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 schválené vládou České republiky dne 15. 4. 2015. Záměr výstavby je zároveň v souladu se stavebním zákonem uveden v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje, které nabyly účinnosti 23. 10. 2008, ZÚR Olomouckého kraje, které nabyly účinnosti 12. 10. 2013, ZÚR Moravskoslezského kraje, které nabyly účinnosti 4. 2. 2011.

V období 2011–2012 probíhal k projektu standardní proces posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Souhlasné stanovisko EIA vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 13. 2. 2012. S ohledem na novelu zákona č. 100/2001 Sb. vydalo dne 23. 9. 2015 Ministerstvo životního prostředí ČR Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31. 3. 2015.

V roce 2011 rozhodla Evropská komise o přidělení finančních prostředků z programu Evropské unie pro Transevropské energetické sítě (TEN-E) na spolufinancování projektu „Studie a před-investiční práce související s využíváním a možnostmi dalšího rozvoje propojovacího plynovodu Polsko-Česká republika“. V rámci projektu byla zpracována technická specifikace pro budoucí trasu a projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro plynovod, který by mohl přímo propojit českou a polskou přepravní soustavu.

 

Program Evropské unie pro transevropské energetické sítě (TEN-E) podporoval dlouhodobé investice v oblasti energetiky. Cílem programu bylo zajištění bezpečnosti a diverzifikace dodávek a zejména postupné propojování, interoperabilita a rozvoj transevropských sítí pro přenos elektřiny a přepravu plynu.

 

V roce 2018 obdržela společnost NET4GAS grant z programu CEF (Nástroj pro propojení Evropy, Connecting Europe Facility) ve výši 50 % uznatelných nákladů na projekční práce týkající se modernizace kompresní stanice Břeclav. V rámci této akce byla vypracována studie proveditelnosti  

Nástroj pro propojení Evropy - CEF (Connecting Europe Facility) je jedním z nejvýznamnějších programů, který je součástí finančního rámce EU 2014-2020. Program je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikační infrastruktury a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími. Více informací o programu naleznete zde.

 

Veřejná konzultace projektu v rámci seznamu navrhovaných projektů společného zájmu (PCI) proběhla v termínu od 22. prosince 2014 do 31. března 2015 a od 27. března do 19. června 2017. Zatím poslední veřejná konzultace proběhla v termínu od 26. února do 29. května 2019. Více o konzultaci naleznete na uvedených odkazech: 2015, 2017 a 2019.

Dokumentace k územnímu řízení (pro celý CPI projekt) byla předložena Ministerstvu pro místí rozvoj v prosinci 2016 a aktuálně probíhá povolovací řízení na dvou úsecích. V souladu s posledními změnami ve stavebním zákoně je nutné projít celkem na čtyřech úsecích společným povolovacím řízením. Žádost o společné povolení na první dva úseky byla podána na Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. října 2019. Na dalších dvou úsecích probíhá projednání s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí. Dokumentace pro výběrové řízení na nákup materiálu a stavebních prací byla dokončena. Další informace o projektu naleznete v interaktivní mapě PCI zde.

Kontakt:

pci@net4gas.cz

Ke stažení

Veřejná konzultace projektu

„Plynovod Tvrdonice-Libhošť, včetně modernizace kompresorové stanice Břeclav“

1)
Kdy: 9.listopadu 2016 od 15:30 do 17:00
Kde: Zasedací místnost č. 112 Městského úřadu Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

2)
Kdy: 30.listopadu 2016 od 15:30 do 17:00
Kde: Velká zasedací místnost Městského úřadu Kroměříž, Velké náměstí 115,
767 01, Kroměříž

Veřejná konzultace projektu

Propojení Polsko – Česká republika

Kdy: 14.listopadu 2016 od 15:30 do 17:00
Kde: Aula radnice Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 74101, Nový Jičín