image

Česko-polský propojovací plynovod

Předmětem projektu Česko-polského propojovacího plynovodu je výstavba plynovodu (DN 1000, PN 73,5) spojující stávající přepravní soustavu České republiky a Polska.

Nový obousměrný česko-polský plynovod má za cíl navýšit přepravní kapacitu a umožnit bezpečnou a spolehlivou přepravu plynu mezi oběma zeměmi. Výstavba tohoto přepravního koridoru by nejen posílila flexibilitu přepravy zemního plynu v regionu střední a východní Evropy, ale i integrovala trhy s plynem v tomto regionu.

Dalším důležitým aspektem Česko-polského propojovacího plynovodu by bylo posílení bezpečnosti dodávek zemního plynu pro moravské regiony zvýšením výstupní kapacity do domácí zóny a možností připojení vyšší vtláčecí a těžební kapacity podzemních zásobníků plynu v oblasti střední a severní Moravy. Plánovaný projekt současně představuje významný příspěvek k zajištění ekologicky přijatelnějšího energetického zdroje pro průmysl v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Předpokládaná délka trasy plynovodu na území České republiky je cca 207 km. Výstavba je plánována v období 2017-2019. Konečné rozhodnutí o investici ještě nebylo uskutečněno. Partnerem projektu na polské straně je společnost GAZ-SYSTEM, S.A.

Nařízením EU č.347/2013, které má především usnadnit a zrychlit implementaci strategicky důležitých projektů v oblasti energetiky, se mimo jiné zavedl nový status pro projekty Projekt společného zájmu, tzv. status PCI (Project of Common Interest). Získat ho mohou projekty, které výrazně přispívají k dotvoření vnitřního trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek a zavádění strategických prioritních koridorů s přeshraničním dopadem. Seznam PCI projektů má být aktualizován každé dva roky. První seznam byl schválen v roce 2013, v roce 2015 došlo k jeho aktualizaci. Projekt Česko-polského propojovacího plynovodu (který tvoří projekty PCI No. 6.1.1 a 6. 1.12) je zařazen na tomto seznamu PCI projektů. Více informací o Projektech společného zájmu (PCI) najdete na oficiálních webových stránkách Evropské komise zde a interaktivní mapě PCI zde.

PCI No. 6.1.1 Propojení Polsko – Česká republika [v současné době označované jako ‚Stork II‘] mezi místy Libhošť – Hať (CZ/PL) – Kędzierzyn (PL)

Veřejná konzultace projektu v rámci seznamu navrhovaných projektů společného zájmu (PCI) proběhla v termínu od 22.prosince 2014 do 31.března 2015 (kandidátské projekty NET4GAS pro zařazení na druhý Unijní seznam PCI naleznete zde). Více o konzultaci naleznete zde.

Záměr výstavby projektu Propojení Polsko – Česká republika je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) uveden v Politice územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1 schválené vládou České republiky dne 15.4.2015. Záměr výstavby je zároveň v souladu se stavebním zákonem uveden v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje, které nabyly účinnosti dne 4.2.2011.

V letech 2011-2012 probíhal k projektu standardní proces posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č.100/2001 Sb., o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Souhlasné stanovisko EIA vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 13.2.2012. S ohledem na novelu zákona č.100/2001 Sb. vydalo dne 23.9.2015 Ministerstvo životního prostředí ČR Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle §10 odst.1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31.3.2015.

Další informace o projektu, včetně implementačního plánu, naleznete v interaktivní mapě PCI zde.

V roce 2014 byly zahájeny konzultace a přípravy pro nezbytnou dokumentaci pro územní řízení. V současné době probíhají veškeré kroky s cílem zahájit povolovací řízení.

Nástroj pro propojení Evropy - CEF (Connecting Europe Facility) je jedním z nejvýznamnějších programů, který je součástí finančního rámce EU 2014-2020. Program je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikační infrastruktury a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími. Více informací o programu naleznete zde

 

Akce PCI No. 6.1.1 Propojení Polsko – Česká republika [v současné době označované jako ‚Stork II‘] mezi místy Libhošť – Hať (CZ/PL) – Kędzierzyn (PL) je spolufinancována z prostředků Evropské unie – programu Nástroj pro propojení Evropy.

V roce 2014 získal projekt grant z programu CEF ve výši 50% uznatelných nákladů na přípravnou fázi. V červenci roku 2015 byly ze stejného programu schváleny finanční prostředky na výstavbu tohoto úseku ve výši 20% uznatelných nákladů, společně s částí projektu na polské straně.

PCI No. 6.1.12 Plynovod Tvrdonice–Libhošť, včetně modernizace kompresorové stanice Břeclav (CZ)

Záměr výstavby projektu Plynovod Tvrdonice – Libhošť, včetně modernizace kompresorové stanice Břeclav, je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) uveden v Politice územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1 schválené vládou České republiky dne 15.4.2015. Záměr výstavby je zároveň v souladu se stavebním zákonem uveden v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje, které nabyly účinnosti 23.10.2008, ZÚR Olomouckého kraje, které nabyly účinnosti 12.10.2013, ZÚR Moravskoslezského kraje, které nabyly účinnosti 4.2.2011.

V období 2011-2012 probíhal k projektu standardní proces posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č.100/2001 Sb., o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Souhlasné stanovisko EIA vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 13.2.2012. S ohledem na novelu zákona č.100/2001 Sb. vydalo dne 23.9.2015 Ministerstvo životního prostředí ČR Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní vydaného dle §10 odst.1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31.3.2015.

 

Program Evropské unie pro transevropské energetické sítě (TEN-E) podporoval dlouhodobé investice v oblasti energetiky. Cílem programu bylo zajištění bezpečnosti a diverzifikace dodávek a zejména postupné propojování, interoperabilita a rozvoj transevropských sítí pro přenos elektřiny a přepravu plynu.

 

V roce 2011 rozhodla Evropská komise o přidělení finančních prostředků z programu Evropské unie pro Transevropské energetické sítě (TEN-E) na spolufinancování projektu „Studie a před-investiční práce související s využíváním a možnostmi dalšího rozvoje propojovacího plynovodu Polsko-Česká republika“. V rámci projektu byla zpracována technická specifikace pro budoucí trasu a projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro plynovod, který by mohl přímo propojit českou a polskou přepravní soustavu.

Veřejná konzultace projektu v rámci seznamu navrhovaných projektů společného zájmu (PCI) proběhla v termínu od 22.prosince 2014 do 31.března 2015 (kandidátské projekty NET4GAS pro zařazení na druhý Unijní seznam PCI naleznete zde). Více o konzultaci naleznete zde.

V roce 2014 byly zahájeny konzultace a přípravy pro nezbytnou dokumentaci pro územní řízení. V současné době probíhají veškeré kroky s cílem zahájit povolovací řízení.

Další informace o projektu, včetně implementačního plánu, naleznete v interaktivní mapě PCI zde.

Kontakt:

Ke stažení

Veřejná konzultace projektu

„Plynovod Tvrdonice-Libhošť, včetně modernizace kompresorové stanice Břeclav“

1)
Kdy: 9.listopadu 2016 od 15:30 do 17:00
Kde: Zasedací místnost č. 112 Městského úřadu Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

2)
Kdy: 30.listopadu 2016 od 15:30 do 17:00
Kde: Velká zasedací místnost Městského úřadu Kroměříž, Velké náměstí 115,
767 01, Kroměříž

Veřejná konzultace projektu

Propojení Polsko – Česká republika

Kdy: 14.listopadu 2016 od 15:30 do 17:00
Kde: Aula radnice Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 74101, Nový Jičín