image

Sdružení GGI a společnost NET4GAS uveřejnili studii „Význam plynárenské infrastruktury v klimaticky neutrální Evropě“

09.04.2019

Generální ředitelé společností sdružených v iniciativě „Green Gas Initiative“ (GGI) a společnosti NET4GAS dnes představili představitelům Evropské unie studii s názvem „Význam plynárenské infrastruktury v klimaticky neutrální Evropě“, kterou pro ně vypracovala poradenská společnost Frontier Economics. Studie se zaměřuje na význam a hodnotu plynárenské infrastruktury a jejího potenciálu umožnit snížení emisí napříč různými odvětvími. Z hlediska metodologie využívá tzv. celosystémový přístup. Cílem studie je obohatit probíhající diskuzi o sbližování sektorů plynárenství a elektroenergetiky a o reformě evropského trhu s plynem, a to svým zaměřením na roli a potenciál sbližování těchto sektorů na cestě ke klimaticky neutrální Evropě. Studie se věnuje vybraným zemím kterými jsou Belgie, Česká republika, Německo, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Švédsko a Švýcarsko.  

Stávající plynárenská infrastruktura má vhodné předpoklady k tomu, aby usnadnila řešení problémů spojených s dekarbonizací

Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku založenou na obnovitelných zdrojích energie je spojen se značnými problémy z hlediska výroby, ukládání a přenosu energie. Stávající plynárenská infrastruktura disponuje rozsáhlou sítí a již dnes pomáhá řešit řadu zmíněných problémů:

  • Skladování energie: Kapacity pro skladování plynu, které jsou dnes v osmi analyzovaných zemích k dispozici (550 TWh), postačují k pokrytí současné průměrné spotřeby plynu v těchto zemích po dobu delší než tři měsíce. Pro srovnání – dnešní celková kapacita k ukládání elektřiny činí méně než 0,6 TWh a postačuje k pokrytí průměrné spotřeby elektřiny v těchto zemích po dobu jen necelých čtyř hodin.
  • Přeprava a přenos energie: Plynárenská infrastruktura byla původně navržena k tomu, aby propojovala značně vzdálená místa produkce a spotřeby plynu, a to při nízkých nákladech a minimálních ztrátách energie. Výsledkem je dobře fungující celoevropská plynárenská přepravní soustava, jejíž kapacita značně přesahuje kapacitu pro přenos elektřiny, a to nejenom na národní úrovni, nýbrž i v přeshraničním měřítku.  

Využívání obnovitelného plynu ve stávající infrastruktuře ušetří ročně 30–49 miliard eur a zvýší bezpečnost dodávek energie

Pokračující využívání plynárenských sítí nebude vyžadovat značné investice, které by byly spojené s elektrifikací spotřebičů koncových uživatelů a rozšiřováním elektroenergetických přenosových soustav. Výsledky studie ukazují, že osm analyzovaných zemí může v roce 2050 společně ušetřit 30–49 miliard eur ročně v případě, že budou nadále využívat plynárenské sítě. Existuje řada obnovitelných plynů a plynů s nízkým obsahem uhlíku, které lze přepravovat plynárenskou sítí a přispívat tak k dosažení dekarbonizačních cílů. Patří k nim biometan, tzv. zelený vodík (vyráběný z vody technologií power to gas), syntetický metan, využívající při výrobě zelený vodík s následnou metanizaci, a tzv. modrý vodík (vyráběný ze zemního plynu, kdy se produkovaný CO2 ukládá nebo opětovně používá, tzv. technologie CCS/CCU). Tyto plyny mohou sloužit jako spolehlivé palivo k výrobě elektřiny a vyvažovat tak kolísání při výrobě energie z obnovitelných zdrojů, pokrývat sezónní poptávku po vytápění, přispívat k dekarbonizaci v odvětví dopravy (zejména u nákladních vozidel) a zajišťovat nízkouhlíkové řešení pro vysokoteplotní ohřev a zpracování surovin v průmyslu.   

„V tomto novém světě energií bude klíčové, aby se elektroenergetické systémy a plynárenská infrastruktura vzájemně doplňovaly. Díky výzkumu a vývoji se nová řešení a technologie v energetice rychle vyvíjejí a klesají náklady na jejich využívání. Tvůrci politik by měli nechat prostor pro co nejvíce variant a podpořit tak intenzivní konkurenci technologií a inovativních koncepcí, která povede k hospodárné energetické transformaci ku prospěchu občanů EU, průmyslu i konkurenceschopnosti EU,“ prohlásil Thierry Trouvé, generální ředitel společnosti GRTgaz, která v současnosti předsedá sdružení GGI.    

O sdružení GGI a firmě NET4GAS:

Sdružení GGI tvoří sedm nezávislých plynárenských společností, které se zavázaly, že do roku 2050 dosáhnou ve svých přepravních soustavách 100% uhlíkově neutrálních dodávek plynu: Energinet (Dánsko), Fluxys (Belgie), Gaznat (Švýcarsko), Gasunie (Nizozemsko), GRTgaz (Francie), ONTRAS Gastransport (Německo) a Swedegas (Švédsko). Společnost NET4GAS, která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice, se k tomuto sdružení připojila za účelem vypracování výše zmíněné studie.

Tisková zpráva ke stažení

Studie „Význam plynárenské infrastruktury v klimaticky neutrální Evropě“ ke stažení (v anglickém jazyce)