image

RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Startuje unikátní projekt na ochranu přírody.

21.02.2007
Praha, 21 února, 2007 RWE Transgas Net dnes společně s Českým svazem ochránců přírody, Správou Národního parku Podyjí, Biosférickou rezervací Dolní Morava zahájil dlouhodobý projekt systematické ochrany životního prostředí. Jako nový generální partner těchto institucí…

Praha, 21. února, 2007

RWE Transgas Net dnes společně s Českým svazem ochránců přírody, Správou Národního parku Podyjí a Biosférickou rezervací Dolní Morava zahájil dlouhodobý projekt systematické ochrany životního prostředí. Jako nový generální partner těchto institucí se bude nepřímo podílet na péči o chráněné lokality v České republice, na zřízení školy enviromentální výchovy či přípravě studií krajinných úprav podél česko-rakouské hranice. Kromě toho společnost zřídila vlastní grantový program na podporu regionálního rozvoje. Celkem plánuje RWE Transgas Net v letošním a příštím roce vynaložit na projekt s názvem "RWE Transgas Net. Blíž přírodě." a aktivity v oblasti CSR (společenská odpovědnost firem) téměř
20 milionů korun.

"Naše společnost jako přepravce zemního plynu, který patří k primárně ekologickým palivům, klade důraz na ochranu životního prostředí a přírodního bohatství," uvedl Prof. Klaus Homann, jednatel a CEO RWE Transgas Net, s.r.o., a dodal: "Po prvním roce našeho samostatného fungování jsme se proto rozhodli podpořit tuto oblast ještě intenzivněji. V tomto kontextu jsme vytvořili ojedinělý koncept, který rozšiřuje dosavadní možnosti péče o významné přírodní lokality v ČR."

První část projektu "RWE Transgas Net. Blíž přírodě." si klade za cíl chránit přírodu prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti. Jde o naplnění původního záměru Českého svazu ochránců přírody, který pečuje o 80 přírodně cenných pozemků rozmístěných ve všech regionech ČR. Jejich dlouhodobá úspěšná ochrana je však možná jen za podpory veřejnosti, a to zejména na lokální úrovni.

"Lidé často přicházejí do přírodně cenných míst a vůbec o tom nevědí. Stává se potom, že někdy i neúmyslně poničí ohrožené druhy rostlin nebo biotop důležitý pro chráněné živočichy. Díky partnerství s RWE Transgas Net vybudujeme v 5 až 8 lokalitách ročně nové naučné stezky, zpevněné chodníky a můstky a celý informační systém pro návštěvníky," vysvětlil RNDr. Libor Ambrozek, předseda Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody. "Pokud uspějeme s naší žádostí o podporu z fondů EU, což je nyní, když máme zajištěné prostředky na kofinancování pravděpodobné, počet ročně zpřístupňovaných lokalit se znásobí", doplnil
L. Ambrozek.

Druhá část projektu má přispět k rozvíjení a zkvalitňování aktivit na poli enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Právě tímto směrem chce investovat finanční prostředky plynoucí z generálního partnerství s RWE Transgas Net Správa Národního parku Podyjí. Po rekonstrukci objektů, které spravuje, vznikne v obci Čížov celoroční škola ochrany přírody s hlavní orientací na děti, mládež a studenty.

"Máme v úmyslu využít lokalizace objektů v Národním parku Podyjí a oživit u nás fenomén, který je velmi populární například v západní Evropě - tj. laboratoř v přírodě. Věřím, že na rekonstrukci objektů získáme také prostředky z Evropské unie. Rádi bychom po té zajistili kompletní pedagogický, odborný a organizační servis spojený s nabídkou speciálních programů pro týdenní pobyty školních tříd z celé České republiky," řekl Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí.

Na regionální pomoc při ochraně přírody se orientuje třetí část projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Jako generální partner podpoří RWE Transgas Net činnost obecně prospěšné společnosti Biosférická rezervace Dolní Morava, která pečuje o stejnojmenné území chráněné programem UNESCO. Do této lokality například spadá i oblast Pálavy nebo Lednicko-valtický areál.

"Velmi nás těší sofistikovaný přístup RWE Transgas Net k otázkám správy krajiny. Získanou podporu využijeme pro vznik studie úprav území mezi rybníky Nový a Šibeník na Mikulovsku. Tato studie se stane podkladem pro následné realizační projekty a především pro žádosti o financování obnovy z prostředků EU. Nové uspořádání přibližně 120 hektarů plochy navrhneme s ohledem na logický historický vývoj kdysi jednotně spravované krajiny podél česko-rakouské hranice," konstatoval Ing. Jan Vybíral, ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Na podporu regionálního rozvoje se zaměří také grantový program RWE Transgas Net. Pomáhat by měl především obcím a neziskovým organizacím. V letošním roce se mohou o podporu ucházet projekty týkající se ochrany a tvorby životního prostředí, prevence a snižování nezaměstnanosti a integrace handicapovaných osob.

Mgr. Jitka Kadavá,

tisková mluvčí RWE Transgas Net, s.r.o.

T: 267 973 260

E: jitka.kadava@rwe.cz

 

RWE Transgas Net, s.r.o., je součástí mezinárodního energetického koncernu RWE. Vznikla 1. ledna 2006 oddělením obchodu s plynem od přepravy zemního plynu na základě účinnosti zákona. Vystupuje jako samostatná společnost, která nezávisle zajišťuje bezpečnou a spolehlivou vnitrostátní přepravu zemního plynu a jeho tranzit odběratelům v dalších zemích.

Zemní plyn přepravuje RWE Transgas Net, s.r.o., v České republice sítí plynovodů dlouhou 3 640 kilometrů. Ze všech neobnovitelných zdrojů energie je zemní plyn ve vztahu k přírodě tím nejšetrnějším. Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení popel, ani nezatěžuje okolí nebezpečnými zplodinami.