image

Evropská vodíková síť se rozrůstá

05.04.2022

 

  • Urychlení vize Evropské vodíkové sítě (European Hydrogen Backbone, EHB) do roku 2030 vzniká jako reakce na sdělení Evropské komise REPowerEU a výzvu ke zvýšenému úsilí o ochranu klimatu a odolnost evropského energetického systému.
  • EHB se od svého prvního spuštění před rokem a půl rozrostla o více než 110 % - členové v rozšířeném počtu nyní předkládají vizi vodíkové plynárenské infrastruktury s celkovou délkou přibližně 53 000 km ve 28 evropských zemích do roku 2040.
  • Očekává se, že páteřní síť bude v roce 2040 tvořena z  přibližně 60-40 % modifikovanými stávajícími plynovod, a zbytek novou infrastrukturou.
  • Digitální interaktivní mapy této vize byly zveřejněny na nových webových stránkách EHB.

 

Iniciativa představuje slibné řešení, jak urychlit zavádění vodíku z důvodu větší energetické bezpečnosti a jak splnit cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Po ruské invazi na Ukrajinu je úkolem evropských zemí dosažení větší energetické nezávislosti. To vede k většímu tlaku na urychlení a rozšíření zavádění dekarbonizovaných zdrojů energie, jak je zdůrazněno i ve sdělení REPowerEU. Tedy plánu na postupné odstranění závislosti Evropy na fosilních palivech z Ruska mnohem dříve než v roce 2030, a na zvýšení odolnosti energetického systému celé EU. Vedle dalších opatření má REPowerEU za cíl dosáhnout dalších 15 milionů tun přepravovaného „obnovitelného“ vodíku nad rámec 5,6 mil. t, s nimiž se počítá v rámci programu Fit for 55. Tím by byl překročen cíl vodíkové strategie EU.[1] Abychom toho dosáhli, bude třeba rapidní urychlení rozvoje integrované plynárenské a vodíkové infrastruktury v celé Evropě. S ohledem na tyto události EHB urychluje svůj program s cílem splnit cíle REPowerEU nikoli až roku 2035, nýbrž již o pět let dříve. Navrhuje vytvoření vodíkové sítě o celkové délce kolem 53,000 km nejpozději do roku 2040 s tím, že poté očekává její další růst. Tato síť, která odráží vizi 31 evropských provozovatelů energetických zařízení, vodíkových zásobníků a přístavní infrastruktury, pokrývá 28 evropských zemí a vytváří různé možnosti dovozu vodíku. Vize navazuje na zprávy EHB zveřejněné v červenci 2020 a dubnu 2021. Od prvního spuštění před rokem a půl se síť EHB 2040 rozrostla o 18 nových zemí a zaznamenala nárůst o 110 %. 

Urychlená vize k splnění klimatických ambicí a zvýšení odolnosti evropského energetického systému

K urychlení pracovního programu přiměl EHB zřetel k ambicióznějším národním a evropským klimatickým cílům, materiál REPowerEU o urychlení využívání vodíku (který může do roku 2030 nahradit 25-50 miliard m3 dováženého ruského plynu ročně), a také aktuální politický vývoj. To vedlo k posunutí scénářů původně zamýšlených pro rok 2035 k roku 2030. Aktualizované mapy vodíkové infrastruktury vycházejí z předchozích kroků iniciativy EHB. Tato akcelerovaná vize ukazuje, že během následujících osmi let by mohlo vzniknout pět celoevropských koridorů pro dodávky a dovoz vodíku s téměř 28 000 km počátečních potrubí, které propojí průmyslové aglomerace (klastry), přístavy a „vodíková údolí“ s regiony s velkou poptávkou - a položí tak základy pro budoucí rozsáhlé dodávky vodíku. Vize EHB je vhodným nástrojem, jehož prostřednictvím by bylo možné realizovat záměr EK podpořit do roku 2030 rozvoj evropského trhu s vodíkem z obnovitelných zdrojů a nízkokouhlíkového vodíku o objemu 20,6 mil. tun.

Nákladově efektivní onshorová i offshorová přeprava vodíku

Předpokládaná páteřní síť o délce zhruba 53 000 km si do roku 2040 vyžádá odhadované celkové investice ve výši 80-143 miliard EUR. Tento odhad počítá s tím, že přibližně 60 % plynovodů budou plynovody dnes využívané pro přepravu zemního plynu a zbývajících  asi 40 % bude postaveno nově, včetně podmořských plynovodů. Tento odhad investičních nákladů, který je v kontextu celkových investic potřebných v rámci evropské energetické transformace relativně omezený, zahrnuje podmořské plynovody a propojovací plynovody, spojující kontinentální centra poptávky s offshorovými centry výroby energie. Přeprava vodíku na vzdálenost 1 000 km prostřednictvím navrhované pevninské páteřní sítě by stála v průměru 0,11-0,21 EUR na kg vodíku, což z EHB činí nákladově nejefektivnější variantu pro rozsáhlou přepravu vodíku na velké vzdálenosti. V případě, že by se vodík přepravoval výhradně podmořským potrubím, činily by náklady 0,17-0,32 EUR na kg vodíku na 1 000 km přepravy.  

Nutný stabilní regulatorní  rámec 

Zveřejněné mapy vodíkové infrastruktury na léta 2030 a 2040 odrážejí vizi 31 evropských provozovatelů plynárenských přepravních soustav založenou na analýze možného vývoje infrastruktury směrem k plnění cílů dekarbonizace. Je důležité zdůraznit, že trasy a harmonogramy přepravy vodíku v mapách nejsou pevně dané. Konečná podoba páteřní sítě a časový plán závisí na podmínkách na trhu s vodíkem a zemním plynem a na vytvoření stabilního regulačního rámce.

„Díky EHB se zúčastněné společnosti od samého počátku zaměřily na evropskou perspektivu rozšiřování vodíkových technologií. Překročení hranice pouhých regionálních klastrů a předvídání celoevropské infrastruktury pro přepravu vodíku založené na stávající plynárenské infrastruktuře vytváří důvěru pro budoucí účastníky trhu, přístup k různým konkurenčním zdrojům dodávek a jistotu poptávky pro realizátory projektů. Současná geopolitická situace jasně ukazuje jak cenná je evropská plynárenská infrastruktura. Je skutečným přínosem pro proces transformace”, říká Daniel Muthmann, předseda EHB.

Otevřená iniciativa

EHB si klade za cíl urychlit cestu Evropy k dekarbonizaci tím, že bude definovat kritickou roli vodíkové infrastruktury - založené na stávajících a nových plynovodech - umožňující rozvoj konkurenceschopného a likvidního celoevropského trhu s vodíkem z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů. Iniciativa usiluje o podporu konkurence na trhu, bezpečnosti dodávek a přeshraniční spolupráce mezi evropskými zeměmi a jejich sousedy. 

Iniciativa EHB se těší na další diskusi o své vizi se zúčastněnými stranami, včetně politických činitelů, společností a iniciativ v rámci celého hodnotového řetězce kolem vodíku. Aktuální a interaktivní verze nejnovějších map vize bude zveřejněna spolu se stěžejními webovými stránkami EHB později během dubna.

[1] Evropská komise (2022) – REPowerEU : Společná evropská akce za cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii (COM(2022) 109 final). Pramen: https://energy.ec.europa.eu/repowereu-joint-european-action-more-affordable-secure-and-sustainable-energy_en

Tisková zpráva (pouze v angličtině) je ke stažení zde.

Materiál EHB je ke stažení zde.