image

EHB zveřejnila pět potenciálních koridorů pro zásobování vodíkem s cílem dosáhnout naplnění urychlených evropských vodíkových cílů

31.05.2022
  • Pro dosažení urychlených cílů v oblasti poptávky po vodíku a jeho dodávek do roku 2030, stanovených v plánu REPowerEU, se počítá s pěti velkými potrubními koridory.
  • Tyto koridory budou hrát klíčovou roli jako nákladově efektivní řešení pro přepravu velkých objemů dodávek nízkonákladového vodíku do hlavních center poptávky.
  • Těchto pět koridorů pokrývá jak domácí, tak dovozní trhy, s tím, že jejich návrh odpovídá třem dovozním koridorům, stanoveným nedávno zveřejněným plánem REPowerEU.
  • Pro zajištění rozvoje těchto zásobovacích koridorů do roku 2030 je zásadní rychlost. Síť European Hydrogen Backbone (EHB) identifikovala 5 klíčových opatření, která je třeba provést již nyní.
  • Členové iniciativy EHB doporučují Evropské komisi, aby zřízení vodíkových koridorů jako průlomové infrastruktury do roku 2030 považovala za politický cíl, který má zajistit splnění cílů programu REPowerEU.

Pro dosažení urychlených cílů v oblasti poptávky po vodíku a jeho dodávek pro rok 2030 stanovených v plánu REPowerEU se počítá s pěti rozsáhlými potrubními koridory. Tyto koridory budou zpočátku propojovat lokální nabídku a poptávku v Evropě a poté se budou rozšiřovat a propojovat evropské regiony a sousední země s potenciálem vývozu nízkonákladového levného vodíku.

Těchto pět koridorů pokrývá jak domácí, tak dovozní trhy, a odpovídá třem dovozním koridorům stanoveným v plánu REPowerEU. Zavedení takové evropské páteřní vodíkové infrastruktury do roku 2030 umožní účastníkům trhu rozvíjet nabídku a poptávku rychleji a nákladově efektivně.

Analýza koridorů ukázala možnosti dostatečného zásobování vodíkem, které by mohlo jít nad rámec evropských cílů v oblasti domácího zásobování v roce 2030, a přispět tak k evropské energetické nezávislosti a k bezpečnosti dodávek. EHB identifikovala 12 Mt (~400 TWh) potenciálních dodávek vodíku v EU, což překračuje domácí cíl REPowerEU na dosažení 10 Mt zeleného vodíku v roce 2030. Kromě toho byly zkoumány i potenciály dovozů vodíku. EHB rovněž zjistila velký potenciál poptávky po vodíku v EU, který umožňuje splnit cíle pro rok 2030. Očekává se, že poptávka pro rok 2030 bude po zveřejnění zprávy REPowerEU dále akcelerovat. Do roku 2040 se pak nabídka i poptávka po vodíku dále zvýší výrazně.

Jedná se o těchto pět koridorů pro dodávky vodíku (zásobování vodíkem):

  • Koridor A: Severní Afrika & jižní Evropa
  • Koridor B: Jihozápadní Evropa & severní Afrika
  • Koridor C: Severní moře
  • Koridor D: Severské a pobaltské regiony
  • Koridor E: Východní a jihovýchodní Evropa

Těchto pět koridorů je v souladu s plánem REPowerEU a jeho třemi dovozními koridory, včetně dovozního koridoru přes Středozemní moře (koridory A a B), přes Severní moře (koridor C) a přes Ukrajinu (koridor E).

Pro zajištění rozvoje těchto zásobovacích koridorů do roku 2030 je zásadní rychlost a je třeba jednat již nyní. EHB navrhuje pět klíčových konkrétních opatření:

o Podpora rozvoje nové i nově adaptované vodíkové infrastruktury i takové, jejíž původní účel byl změněn.

o Uvolnění finančních prostředků pro urychlené zavádění vodíkové infrastruktury.

o Zjednodušení a zkrácení plánovacích a povolovacích procedur.

o Zintenzivnění energetických partnerství s vyvážejícími zeměmi, které nepatří mezi země EHB.

o Usnadnění plánování integrovaného energetického systému

Členové iniciativy EHB doporučují Evropské komisi, aby zřízení vodíkových koridorů jako průlomové infrastruktury do roku 2030 považovala za politický cíl, který má zajistit splnění cílů programu REPowerEU.

Shrnutí je k dispozici zde a celá zpráva včetně prezentací jednotlivých koridorů je k dispozici zde.

Otevřená iniciativa

Cílem EHB je urychlit cestu Evropy k dekarbonizaci definováním zásadní role vodíkové infrastruktury - na bázi stávajících i nových potrubních vedení - a to umožněním rozvoje konkurenceschopného, likvidního, celoevropského trhu s obnovitelnými a nízkouhlíkovými zdroji vodíku. Iniciativa si klade za cíl podpořit tržní konkurenci, bezpečnost dodávek a přeshraniční spolupráci mezi evropskými zeměmi a jejich sousedy. Iniciativa EHB vítá další pokračování diskuse o své vizi se zúčastněnými stranami, včetně tvůrců politik, společností a iniciativ v rámci celého vodíkového hodnotového řetězce.

Tisková zpráva je ke stažení zde.