image

EHB se zavázala vytvořit do roku 2030 koridory pro dodávky vodíku jako nástroj pro vytvoření vodíkového trhu

15.06.2022

Iniciativa Evropská páteřní vodíková soustava (EHB) a její členové jsou připraveni zajistit vodíkovou infrastrukturu potřebnou k dosažení evropských vodíkových cílů pro rok 2030. Pro naplnění tohoto závazku žádáme o jasný mandát a vhodnou politickou a regulační podporu.

Jako iniciativa Evropské páteřní vodíkové soustavy, sdružující 31 provozovatelů přepravních soustav, jsme ochotni a schopni zajistit vodíkovou infrastrukturu, potřebnou ke splnění ambiciózních cílů plánu Evropské komise REPowerEU pro rok 2030 a další období. Vodík bude hrát klíčovou roli v dekarbonizaci Evropy a navrhovaná infrastruktura může umožnit integraci nabídky a poptávky po vodíku napříč celou Evropou.

Jako provozovatelé evropské plynárenské infrastruktury jsme přesvědčeni, že naše organizace mají nejlepší předpoklady pro urychlenou vodíkovou transformaci soustav, původně určených pro přepravu zemního plynu. Jsme připraveni podpořit potřebné investice a v některých případech tak již činíme. Máme odborné znalosti a důvěru, abychom mohli optimálně spravovat aktiva a zajistit efektivní přechod. Po desítky let jsme udržovali a provozovali plynárenskou infrastrukturu sloužící pro přepravu zemního plynu. Naše organizace disponují všemi potřebnými odbornými znalostmi - plánováním, inženýringem, kontraktací, financováním, zvládáním povolovacích řízení, systémovým managementem, zajištěním provozu a prováděním údržby - vše know how, které je zapotřebí k plánování, výstavbě, údržbě a provozování plynárenských zařízení a ke správě energetických systémů, které zajišťují přepravu plynu ze zdrojů dodávek do poptávkových center. Stejné schopnosti jsou nyní zapotřebí k vybudování infrastruktury, která je potřebná pro budoucnost Evropy, založenou na vodíku. Kromě toho platí, že naše stávající aktiva budou hrát velkou roli při nákladově efektivním rozšiřování infrastruktury pro přepravu vodíku, a to díky změně účelu využití stávajících plynovodů a přeshraničních propojení.

Iniciativa EHB určila pět koridorů pro dodávky vodíku, které mohou překlenout regionální rozdíly v nabídce a poptávce a zajistit přístup k hojným a levným dodávkám vodíku do roku 2030. Tyto koridory propojují místní nabídku a poptávku po vodíku v různých částech Evropy, vytvářejí spojení mezi evropskými regiony i se sousedními regiony s exportním potenciálem, s cílem uspokojit evropské potřeby dovozu vodíku. Tato dovozní spojení, která předpokládá EHB, jsou v souladu se třemi hlavními dovozními vodíkovými koridory, které Komise stanovila v balíčku REPowerEU, konkrétně se jedná o dovozní koridory ze severní Afriky, z oblasti Severního moře a – jakmile to podmínky umožní – z Ukrajiny.

Pro zajištění realizace jednotlivých koridorů do roku 2030 je třeba přijmout následující konkrétní opatření:

  • Podpořit rozvoj nové vodíkové infrastruktury, jakož i využívání té stávající, u které bude změněn její účel, např. prostřednictvím pravidel pro unbundling, usnadňujících účinné využívání odborných znalostí a služeb provozovatelů přepravních soustav a umožněním různých modelů vertikálního unbundlingu v EU, podobně jako je tomu u zemního plynu.
  • Uvolnit financování pro urychlené zavádění vodíkové infrastruktury díky využití regionální regulační flexibility a dalších pragmatických řešení financování (včetně pobídek k využívání vodíku na straně poptávky).
  • Zjednodušit a zkrátit plánovací a povolovací postupy pro projekty v oblasti obnovitelné energie, vodíku a infrastruktury.
  • Zintenzivnit energetická partnerství s vyvážejícími zeměmi, které nejsou členy EHB, a poskytnout finanční podporu ke snížení nákladů na kapitál ve vyvážejících zemích a určit společný systém certifikace pro výměnu vodíku.
  • Usnadnit plánování integrovaného energetického systému vodíkové, plynárenské a elektrárenské infrastruktury.
  • Především je však zásadně důležitá rychlost, a proto je třeba začít hned.

Členové iniciativy EHB požadují jasný mandát a vhodnou politickou podporu pro upřednostnění těchto koridorů. Doporučujeme, aby zřízení koridorů pro dodávky vodíku jakožto přednostní infrastruktury, včetně všech k tomu se vztahujících požadavků, bylo deklarováno jako politický cíl.

Tato vize 31 plynárenských infrastrukturních společností podpoří vytvoření celoevropského trhu s vodíkem. Můžeme propojit významné objemy nabídky a poptávky, včetně pákového efektu skladování k zajištění stabilních dodávek cenově konkurenceschopného vodíku. A to jak vyráběného v tuzemsku, tak dováženého ze sousedních regionů prostřednictvím plynovodů a dovozních terminálů. Přijetí této proaktivní role v rozvoji vodíkové infrastruktury urychlí zavádění a integraci obnovitelných zdrojů energie, podpoří rozšiřování zelených a inovativních evropských průmyslových odvětví a přispěje k odolnému, nezávislému a udržitelnému evropskému energetickému systému.

 

Jménem Iniciativy Evropské páteřní vodíkové soustavy

 

Daniel Muthmann, předseda

 

Dopis je ke stažení zde.