image

Zpětný tok západ-východ

V rámci projektu „Zpětný tok západ-východ“ došlo k posílení přepravní kapacity a infrastruktury nutné ke zpětnému toku plynu, tedy ve směru západ-východ. Cílem projektu bylo navýšit kapacitu přepravní soustavy o 15 mil. m3 za den ve směru od česko-německých hranic k hranicím česko-slovenským a diversifikovat přepravních toky pro Slovenskou republiku, Rakousko, Maďarsko a jih Německa (Bavorsko).

Celý projekt „Zpětný tok západ-východ“ se skládal ze šesti dílčích investičních akcí, které spočívaly zejména v úpravách potrubních rozvodů a technologií na hraničních předávacích stanicích, vybraných kompresních stanicích a rozdělovacích uzlech.

1. Adaptace na hraniční předávací stanici Hora Svaté Kateřiny

Cílem této dílčí akce bylo zvýšit flexibilitu měření množství plynu, které může být přepravováno z Německa ve směru od kompresní stanice Sayda do České republiky. Nově byla nainstalována clonová měřicí trať o průměru DN 300 a dva kulové uzávěry DN300. Veškeré změny byly realizovány v rámci stávajícího objektu hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Projekt byl dokončen v květnu 2011.

2. Adaptace potrubí na rozdělovacím uzlu Hospozín

Nové propojení umožnilo zvýšit přepravované množství plynu mezi hraniční předávací stanicí Hora Svaté Kateřiny a hraniční předávací stanicí Waidhaus až o 15 mil. m3 za den (15 °C). Plně je tak využita kapacita DN 1000 PN 73,5 z hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny do rozdělovacího uzlu Hospozín. Propojení potrubím DN 700 bylo zbudováno uvnitř stávajícího objektu rozdělovacího uzlu Hospozín. Plyn lze tedy přepravit i přes rozdělovací uzel Hospozín ve směru od hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny také plynovodem DN 1000, PN 73,5 a dále ho lze novým propojením přepustit do plynovodu DN 900 PN 61, kterým pokračuje ve směru na rozdělovací uzel Rozvadov a hraniční předávací stanici Waidhaus. Projekt byl dokončen v březnu 2011.

3. Adaptace potrubí v kompresní stanici Kralice nad Oslavou

Účelem této dílčí akce bylo přizpůsobit potrubní systém kompresní stanice Kralice tak, aby se mohly využívat všechny tři potrubní linie pro přepravu zemního plynu ve směru ze západu na východ a zvýšil se průtok skrze stávající turbíny z 22 mil. m3 za den na 44 mil. m3 za den (15 °C). Tato akce byla dokončena v červnu 2011 a skládala se z adaptace potrubních rozvodů, souvisejících stavebních prací a úpravy technologického vybavení kompresní stanice.

4. Adaptace potrubí na rozdělovacím uzlu Malešovice

Obdobně jako úpravy na rozdělovacím uzlu Hospozín se i tento projekt, jehož realizace byla dokončena v prosinci 2010, sestával ze stavby nového propojovacího potrubí. Nový propoj DN 1000 mezi liniemi DN 1000, PN 73,5 (sever) a DN 1400, PN 73,5 v rozdělovacím uzlu Malešovice umožnil navýšení přepravy denního množství o 35 mil. m3 (15 °C) zemního plynu ve směru od hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny směrem do rozdělovacího uzlu Rozvadov a hraniční předávací stanice Lanžhot, a to zejména díky využití kompresní práce kompresní stanice Kouřim a kompresní stanice Kralice.

5. Adaptace potrubního systému haly I. kompresní stanice Břeclav umožňující přepravu plynu z České republiky do Slovenské republiky

Účelem této dílčí akce, která byla dokončena v roce 2010, bylo přizpůsobení potrubních rozvodů první haly kompresní stanice Břeclav za účelem využití kompresní práce turbínových jednotek k přepravě plynu ve směru z České republiky na Slovensko. Kapacita až 25 mi. m3 za den (15 °C) je nově dostupná při dvoustupňové kompresi. Změna směru přepravy se týkala pouze linie DN 800, PN 73,5, ostatní linie zůstaly v původní provozní funkci. Nově instalované propojovací potrubí DN 700 je opatřeno kulovými ventily DN 700, jež umožní zvolit směr přepravy dle aktuální potřeby.

6. Adaptace hraniční předávací stanice Lanžhot na přepravu ze západu na východ

Tento projekt byl zaměřen na úpravu potrubního systému, filtrace a měření na hraniční předávací stanici Lanžhot. Provedená opatření zajistila možnost obousměrného využití stávajících měřicích tratí první měřicí sekce a umožňuje přepravu plynu z České republiky na Slovensko při zajištění všech parametrů obchodního měření množství a kvality plynu. Projekt byl dokončen již v srpnu 2010.