image

Česko-polský propojovací plynovod (STORK)

Projekt Česko-polského propojovacího plynovodu (STORK) spočíval ve vytvoření prvního přímého propojení přepravních soustav České republiky a Polska a v zahájení přepravy zemního plynu mezi systémy na úrovni 0,5 mld. m3/rok (0°C).

Vznik tohoto nového propoje (10 km plynovodu na české, 22 km a hraniční předávací stanice na polské straně) umožnil dosud neexistující přepravu plynu mezi Českou republikou a Polskem, a posílil tak bezpečnost dodávek a integraci energetických trhů v tomto regionu. Došlo také k navýšení kapacity obousměrné přepravy plynu v přeshraničních oblastech a ke zvýšení bezpečnosti dodávek plynu, a to zejména v mimořádných situacích. Projekt Česko-polský propojovací plynovod se skládal ze tří dílčích akcí, z nichž pouze jedna byla na území České republiky (viz bod 1):

  1. vybudování 10 km nového plynovodu DN 500, 6,3 MPa v České republice, který spojil stávající část přepravní soustavy v Třanovicích s dohodnutým hraničním bodem Cieszyn,
  2. vybudování polského úseku plynovodu (22 km) spojujícího Českou republiku a Polsko, který vede od hraniční předávací stanice Cieszyn až k městu Skoczów, a
  3. výstavba hraniční předávací stanice na česko-polské hranici, kde je měřeno množství a kvalita zemního plynu přepravovaného mezi polskou a českou přepravní soustavou novým plynovodem Třanovice – Cieszyn – Skoczów.

Oficiální otevření Česko-polského propojovacího plynovodu, proběhlo 14. září 2011 za účasti ministerským předsedů obou zemí. Celý projekt byl na české i polské straně spolufinancován Evropskou unií, Evropským energetickým programem pro hospodářské oživení (EEPR). V březnu roku 2012 byl ukončen zkušební provoz a stavba byla zkolaudována.