image

Aukce na zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice uskladněným plynem pro skladovací rok 2022/2023

9. května

Krizovým opatřením Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) č. j. MPO 22638/22/41200/01000 ze dne 28. dubna 2022 vydaným podle § 12a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Krizové opatření“) byla:

  • společnosti NET4GAS uložena povinnost organizovat ode dne vydání do zrušení krizového opatření aukce na zajištění uskladnění plynu a smluvní omezení dispozice uskladněným plynem pro skladovací rok 2022/2023 v zásobnících plynu na území České republiky připojených k přepravní soustavě České republiky,  

  • provozovatelům zásobníků plynu (dále jen „Provozovatel ZP“) uložena povinnost poskytnout NET4GAS součinnost nezbytnou ke smluvnímu zajištění uskladnění plynu v zásobnících plynu a smluvně zřídit každému držiteli skladovací kapacity v zásobníku plynu zvláštní stavový účet (konto), na kterém bude vedeno množství plynu, jehož zajištění uskladnění vysoutěžil účastník trhu s plynem v aukci.

Předmětem výše uvedených aukcí je:

  • výběr nejvhodnější nabídky nebo nabídek na zajištění uskladnění plynu v zásobnících plynu na území České republiky připojených k přepravní soustavě České republiky a vzdání se práva na volnou dispozici s uskladněným plynem nebo

  • výběr nejvhodnější nabídky nebo nabídek na vzdání se práva na volnou dispozici s již uskladněným plynem v zásobnících plynu na území České republiky připojených k přepravní soustavě České republiky, a to

v rozsahu definovaném v Podmínkách aukcí na zajištění uskladnění plynu v zásobnících plynu.

Podmínky účasti, parametry a konání aukcí

Aukce se může zúčastnit každý držitel skladovací kapacity, který uzavřel s NET4GAS a příslušným Provozovatelem ZP Rámcovou smlouvu, dle které bude mít u Provozovatele ZP zřízen zvláštní stavový účet pro alokaci uskladněného plynu.

V případě zájmu o uzavření Rámcové smlouvy se na nás, prosím, obracejte prostřednictvím níže uvedených kontaktů. 

Obecné podmínky aukcí na zajištění uskladnění plynu v zásobnících plynu a vzor Rámcové smlouvy stanovuje MPO, které dále stanovuje a společnosti NET4GAS oznamuje také konkrétní parametry jednotlivé vyhlašované aukce, vč. termínu jejího konání, aukcionovaného množství či vyvolávací ceny.

Společnost NET4GAS na pokyn MPO vyhlašuje konání aukce v souladu s parametry stanovenými MPO  v zabezpečeném webovém rozhraní příslušného Provozovatele ZP, v němž se budou dané aukce konat: 

Obchodníci s uzavřenou Rámcovou smlouvou budou o vyhlášení dané aukce na uskladnění plynu informování emailem.

S předkladateli nejvýhodnějších nabídek v aukci bude oznámením o výsledku aukce sjednána Dílčí smlouva, která spolu s Rámovou smlouvou upravuje podmínky uskladnění plynu a podmínky vzdání se práva na volnou dispozici s uskladněným plynem.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kontaktní osoby uvedené zde nebo na emailové adrese aukce@net4gas.cz.

 

Poznámka k roli NET4GAS:

Limitujícím faktorem pro nastavení celého procesu organizace aukcí a jejich následného vypořádání byl požadavek na vytvoření pobídek pro co nejvčasnější vtláčení plynu do zásobníků. Přestože tedy společnosti NET4GAS byla uložena povinnost organizace aukcí na základě krizového zákona, naše role spočívá v administraci výsledků aukcí a výplatách finančních prostředků obchodníkům (zjednodušeně „back-office“), neboť podoba a parametry aukcí jsou určovány MPO a samotný aukční proces probíhá v informačních systémech provozovatelů zásobníků plynu.