image

Rozvojové plány

Evropský desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy

Požadavek na vypracování Evropského desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy vychází ze Nařízení (ES) 715/2009. Plán je vydáván každé dva roky v rámci Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSOG) a jeho cílem je poskytnout konzistentní informace o vývoji evropských přepravních soustav a identifikovat případné budoucí investiční potřeby. Plán rovněž poskytuje širší pohled na rozvoj trhu s plynem a zahrnuje i analýzu bezpečnosti dodávek. Je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Regionální investiční plán střední a východní Evropy

Regionální investiční plán střední a východní Evropy (CEE GRIP) je v souladu s Nařízením (ES) 715/2009 vydáván každé dva roky. Cílem tohoto plánu je ukázat vývoj přepravních soustav regionu a identifikovat potencionální budoucí investice do jejich rozvoje. Plán rovněž obsahuje analýzu bezpečnosti dodávek zemního plynu v regionu střední a východní Evropy. Do tohoto regionu je zahrnuto deset zemí, jmenovitě se jedná o Českou republiku, Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Slovinsko. K dispozici pouze v anglickém jazyce.

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR připravuje každoročně provozovatel přepravní soustavy na základě požadavku §58k energetického zákona. Úkolem tohoto plánu je analyzovat vývoj maximální denní a roční spotřeby a přiměřenosti vstupní a výstupní kapacity pro Českou republiku. V plánu jsou uvedeny realizované a připravované investiční projekty, které navyšují kapacitu přepravní soustavy a publikována je zde i analýza bezpečnosti dodávek. K dispozici pouze v českém jazyce.