image

Obousměrný česko-rakouský propoj

PCI No. 6.4 Obousměrné propojení mezi Rakouskem a Českou republikou, a to v místech Baumgarten (AT) – Reintal (CZ/AT) – Břeclav (CZ)

Projekt Obousměrného česko-rakouského propoje, projekt BACI (Bidirectional Austrian-Czech Interconnection) je plánovaným propojením rakouského a českého trhu s plynem mezi kompresními stanicemi Břeclav v České republice a Baumgarten v Rakousku, který by umožnil první přímé napojení mezi těmito dvěma členskými státy EU.

Záměrem projektu je zajistit efektivní přepravní kapacitu mezi oběma zeměmi a umožnit další integraci trhu, podpořit likviditu plynárenských obchodních bodů a konkurenci plyn-plyn na velkoobchodních trzích s plynem v České republice a Rakousku pro více rozumné ceny plynu, což může pozitivně ovlivnit i sousední země.

Předpokládaná délka trasy nového plynovodu (DN 800, PN 84) na území České republiky je 12 km. Konečné rozhodnutí o investici ještě nebylo uskutečněno. Partnerem projektu je rakouský provozovatel přepravní soustavy Gas Connect Austria GmbH.

Záměr výstavby projektu Obousměrné propojení mezi Rakouskem a Českou republikou je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu uveden v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008.

Nařízením EU č.347/2013, které má především usnadnit a zrychlit implementaci strategicky důležitých projektů v oblasti energetiky, se mimo jiné zavedl nový status pro projekty Projekt společného zájmu, tzv. status PCI (Project of Common Interest). Získat ho mohou projekty, které výrazně přispívají k dotvoření vnitřního trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek a zavádění strategických prioritních koridorů s přeshraničním dopadem. Seznam PCI projektů má být aktualizován každé dva roky. První seznam byl schválen v roce 2013, v roce 2015 došlo k jeho aktualizaci. Projekt obousměrného česko-rakouského propoje BACI (PCI No. 6.4) je zařazen na tomto seznamu PCI projektů. Více informací o Projektech společného zájmu (PCI) najdete na oficiálních webových stránkách Evropské komise zde a interaktivní mapě PCI zde.

Veřejná konzultace projektu v rámci seznamu navrhovaných projektů společného zájmu (PCI) proběhla v termínu od 22.prosince 2014 do 31.března 2015 (kandidátské projekty NET4GAS pro zařazení na druhý Unijní seznam PCI naleznete zde). Více o konzultaci naleznete zde.

Program Evropské unie pro transevropské energetické sítě (TEN-E) podporoval dlouhodobé investice v oblasti energetiky. Cílem programu bylo zajištění bezpečnosti a diverzifikace dodávek a zejména postupné propojování, interoperabilita a rozvoj transevropských sítí pro přenos elektřiny a přepravu plynu.

 

V roce 2012 rozhodla Evropská komise o přidělení finančních prostředků z programu Evropské unie pro Transevropské energetické sítě (TEN-E) na spolufinancování projektu „Studie týkající se prvního přímého obousměrného česko-rakouského propojení“. Spolufinancovány byly dvě hlavní aktivity:

  • Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí v souladu s novou legislativou – jedná se zejména o technickou specifikaci nové trasy plynovodu a zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
  • Studie budoucích možností obousměrného česko-rakouského propojení – studie řešila technickou a ekonomickou stránku projektu a vlivovou analýzu pro region střední a východní Evropy.

V roce 2014 získal projekt podporu z programu CEF ve výši 50% celkových oprávněných nákladů na zpracování podkladů pro podání Žádosti o investici.

Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility / CEF) je jedním z nejvýznamnějších programů, který je součástí finančního rámce EU 2014-2020. Program je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikační infrastruktury a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími. Více informací o programu naleznete zde.

 

Akce PCI No. 6.4 Obousměrné propojení mezi Rakouskem a Českou republikou, a to v místech Baumgarten (AT) – Reintal (CZ/AT) – Břeclav (CZ) je spolufinancována z prostředků Evropské unie – programu Nástroj pro propojení Evropy.

V roce 2014 získal projekt grant z programu Connecting Europe Facility (CEF) ve výši 50% celkových oprávněných nákladů na zpracování podkladů pro Žádost o investici.

V současné době probíhají veškeré kroky s cílem zahájit povolovací řízení.

Další informace o projektu, včetně implementačního plánu, naleznete v interaktivní mapě PCI zde.

Kontakt:

Ke stažení