Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Vše o stavbě

Jak se určuje trasa plynovodu

Výběru trasy je při plánování stavby plynovodu věnována velká pozornost. Nejprve je třeba nastudovat mapy a sjednotit potřeby s možnostmi terénu. Poté je nutné zvážit všechny potenciální zábrany (obydlené oblasti, chráněné přírodní památky apod.) či topografické překážky. Následuje odhad vlivu na životní prostředí (EIA – Enviromental Impact Assessment)) po celé délce trasy, který je podle zákona 100/2001 Sb. nezbytný pro udělení souhlasu ministerstvem životního prostředí. V závěru je třeba získat souhlas vlastníků pozemků s realizací vrtů a geotechnických měření.

Mapa

NET4GAS obdržel souhlasné stanovisko v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí  v září 2008. Jako nejpřijatelnější varianta byla doporučena výstavba v trase vedoucí podél stávajících plynovodů a pouze v úseku mezi Mladoticemi a Chomutovem v novém území.

Jak plynovod ovlivní váš život

Trasa prochází volnou krajinou převážně podél již funkčního potrubí, stranou měst či zalidněných území. Se všemi vlastníky pozemků, přes které by měl nový plynovod vést, bude jednat projektant RWE Plynoprojekt a uzavře s nimi smlouvu na zřízení věcného břemene. Za užívání cest a omezení způsobené výstavbou, tj. za uložení plynovodu na pozemku či za odstranění staveb, které by mohly ohrozit bezpečnost přepravy zemního plynu, počítá investor NET4GAS s vyplacením finanční odměny. Věcné břemeno představuje pro vlastníky pozemku jediné omezení. Je dané zákonem č. 458/2000 Sb., který z bezpečnostních důvodů stanovuje povinnost zachovat ochranné pásmo v šířce čtyř metrů na každou stranu od půdorysu plynovodu. K ochraně života, zdraví a majetku osob je určeno i tzv. bezpečnostní pásmo. Jde o pruh s šířkou 200 m na obě strany od plynovodu. V případě výstavby, která je ve společenském zájmu, umožňuje zákon také uplatnit akt vyvlastnění.
Způsob výstavby nového plynovodu bude založen na pevně zavedených nejlepších postupech moderního průmyslového řízení a na celé řadě českých i mezinárodních standardů a předpisů. To znamená, že bude předem vypracován plán řízení účinku hluku a stavební dopravy na místních cestách, plán zahrnující minimalizaci dopadu stavby na krajinu a životní prostředí vůbec. Vlastnící pozemků a místní samosprávy budou informováni o pracovní době, pracovních opatřeních a délce stavebních aktivit.

Výstavba plynovodu je spojena s minimálním záborem půdy v šířce 36 metrů, v lesních porostech pak jen 30 metrů.

Nákres

Podchody pod železnicí, dálnicí a silnicemi I., II. a III. třídy se budují tzv. protlakem – tedy bez narušení povrchu.

Vzdálenost stavby od okraje souvislých obytných území většinou překračuje vzdálenost 200 m. Potrubí o šířce 1,4 metru je uloženo v hloubce minimálně 0,8 metru. Vykopaná půda je uchována tak, aby nedošlo k jejímu promísení s podložními vrstvami. Po skončení stavby je vrácena na původní místo. Půdu nad plynovodem je tak možné opět bez omezení obdělávat zemědělskou technikou. Pouze v lesních úsecích je ponechán volný pruh pozemku o šíři dvou metrů na obě strany od osy potrubí pod zemí. Vlastní provoz není zdrojem hluku, neznečisťuje ovzduší a ani jinak nepoškozuje okolní životní prostředí či nesnižuje komfort obyvatelstva.

Současně s plynovodem bude do společné rýhy uložen i optický kabel, jehož úkolem je zajistit kontrolu a ovládání provozu plynovodu. NET4GAS používá pro zjišťování stavu potrubí tzv. ježka – zařízení, které se pohybuje v potrubí pomocí přetlaku plynu, tj. vlastní silou.