Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.
Through our innovative solutions, we are connecting the energy markets and shaping the future.

Přepravní soustava

  • Legenda
  • tranzitní plynovod
  • vnitrostátní plynovod
  • plynovod ve výstavbě
  • kompresní stanice
  • hraniční předávací stanice

Tranzitní soustava

Soustava tranzitních plynovodů zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu pro zahraniční obchodní partnery a současně přepravu zemního plynu pro zásobování ČR. Je tvořena plynovody v celkové délce 3 600 km s jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1400 a jmenovitými tlaky 6,3 MPa, 7,35 MPa a 8,4 MPa. V letech 1971 – 1973 byla budována I. linie tranzitního plynovodu DN 900 (tzv. severní větev). Nároky na postupné zvyšování přepravní kapacity vedly k výstavbě dalších linií v severní větvi, soustava byla rozšířena v letech 1976 -1988 o tři linie (tzv. jižní větve), která byla se severní větví propojena plynovodem DN 900. Jako poslední byl v roce 2000 dokončen plynovod DN 1000 v severní větvi.

Zemní plyn je na vstupu a výstupu z České republiky přejímán a předáván, tzn. objemově a kvalitativně měřen na hraničních předávacích stanicích v Lanžhotě, na Hoře Svaté Kateřiny a Brandově a na hraničních předávacích stanicích Waidhaus a Olbernhau, které jsou na území Spolkové republiky Německo. Technologie plynárenské soustavy umožňuje na hraničních předávacích stanicích tok plynu diverzifikovat.

Požadovaný tlak plynu v plynovodech je zajišťován kompresními stanicemi, které byly vybudovány s rozestupem cca 100 km. Na severní větvi jsou provozovány kompresní stanice Kralice nad Oslavou a kompresní stanice Kouřim, na jižní větvi pak kompresní stanice Břeclav, Hostim a Veselí nad Lužnicí. Celkový instalovaný výkon kompresních stanic je 297 MW.

Severní větev Jižní větev
Kompresní stanice Kralice Kouřim Břeclav Hostim Veselí n/L
Počet turbosoustrojí 5x 6 MW 5x 6 MW 9 x 6 MW 9 x 6MW 9 x 6 MW
2x 13MW 2x 13MW 1x 23 MW
Instalovaný výkon na KS 56 MW 56 MW 77 MW 54 MW 54 MW
Celkový instalovaný výkon pro přepravu 297 MW

Jednotlivé linie jsou mimo kompresních stanic ještě vzájemně propojeny v klíčových rozdělovacích uzlech Malešovice, Hospozín a Rozvadov. Dalším místem propojení linií jsou trasové uzávěry zhruba v poloviční vzdálenosti mezi kompresními stanicemi.

Vnitrostátní soustava

Soustava vnitrostátních plynovodů je propojena s tranzitními plynovody vnitrostátními předávacími stanicemi. Je tvořena plynovody o celkové délce 1 180,450 km s jmenovitými průměry potrubí DN 80 až DN 700 a jmenovitými tlaky od 4 MPa, až po 6,3 MPa. Vnitrostátní soustava je tvořena páteřními plynovody DN 700 Hrušky – Děhylov, DN 700 Veselí – Praha a DN 700/500 Hodonín – Hněvice.

Soustava vnitrostátních plynovodů je na soustavu tranzitních plynovodů napojena celkem 6 vnitrostátními předávacími stanicemi. Z přepravní soustavy NET4GAS je zemní plyn předáván celkem přes 81 předávacích míst do soustav distribučních plynovodů regionálních společností, 6 – ti předávacími místy zemní plyn proudí k přímým odběratelům, 6 předávacích míst je vybudováno pro podzemní zásobníky plynu.

Ze soustavy vnitrostátních plynovodů NET4GAS je zemní plyn předáván přes dalších 75 předávacích míst do soustav distribučních plynovodů regionálních společností a další přímým odběratelům. Na všech předávacích stanicích je instalováno obchodní měření množství plynu.

Plynárenská soustava tranzitních a vnitrostátních plynovodů je spravována dvěma provozními oblastmi (Čechy a Morava).