Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Pomáháme

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti, a proto rozvíjíme a dále prohlubujeme naší koncepci firemního dárcovství a sponzoringu.

Aktivně se angažujeme v těchto oblastech:

  • NET4GAS Blíž přírodě: ochrana přírody a životního prostředí
  • NET4GAS Blíž poznání: výchova, vzdělávání a výzkum 
  • NET4GAS Blíž regionům: komunitní rozvoj

NET4GAS Blíž přírodě

Pojďte s námi na výlet na www.blizprirode.cz!

Jsme spolehlivým, výkonným a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy a rozvíjíme odpovědnou politiku ochrany životního prostředí pro budoucí generace. To je důvod, proč jsme největším nestátním firemním dárcem v oblasti ochrany přírody v České republice. Jsme generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a projektů občanského sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, podporujeme i další subjekty, pro které právě motto "Blíž přírodě" představuje významnou součást trvale udržitelného rozvoje.

Program NET4GAS Blíž přírodě byl v roce 2012 oceněn zvláštní cenou Futurum platformy Business Leaders Forum za odpovědné podnikání a umístil se také mezi třemi finalisty ceny VIA BONA pro velkou firmu za strategické dárcovství.

NET4GAS - generální partner ČSOP

Jsme historicky prvním generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Smyslem našeho společného projektu, který byl zahájen v roce 2007, je představit unikátní přírodní lokality veřejnosti a vzbudit tak především na regionální úrovni zájem o jejich ochranu. Ročně tak mohou místní obyvatelé i turisté nově navštívit pět až deset dosud nepřístupných či málo přístupných přírodně cenných území. Cílem našeho dlouhodobého partnerství je také zvýšení bezpečnosti a usnadnění orientace v daných oblastech budováním nových naučných stezek a informačních panelů. 

Podpora Sdružení mladých ochránců přírody

Vést děti a mládež k blízkému vztahu k přírodě je v dnešní době čím dál složitější. Proto se společnost NET4GAS v roce 2013 rozhodla rozšířit program Blíž přírodě právě o podporu této cílové skupiny, a to partnerstvím přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, pořádaných Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP.

Zlatý list je celostátní přírodovědně-ekologická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Jejím smyslem je především setkávání dětí s hlubším zájmem o přírodu, na kterém si formou soutěže mohou ověřit a porovnat své znalosti. Důraz neklade jen na teoretické „školní“ znalosti, ale také na aktivní práci v přírodě a pro přírodu. Ekologická olympiáda je celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Její předností je zejména praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů v terénu a rozvoj týmové spolupráce.

NET4GAS – generální partner projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

Cílem projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, který ve spolupráci s námi realizuje od roku 2009 občanské sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, je obnovení původních ekosystémů rašelinišť jako významného prvku krušnohorské přírody. Jedná se o oblasti, které byly v minulosti postiženy negativními zásahy, a to jak průmyslu, tak výsadby. Díky zrušení funkce odvodňovacích systémů se na tato území během příštích několika let vrátí porosty rašeliníku a drobných keřů a nové podmínky zároveň významně zlepší stav biotopu vzácných živočichů, např. tetřívka obecného, který je v současnosti na pokraji vymizení z přírody. 

NET4GAS – generální partner projektu Natura v zeleném

V roce 2012 jsme zahájili s DAPHNE ČR nový projekt „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“, jehož cílem je, jak název napovídá, obnova přírodovědně cenných biotopů na lokalitách formovaných v minulosti vojenskými aktivitami. Plochy jsou pro svou kvalitu zařazeny do soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality.

NET4GAS Blíž poznání

Zaměřujeme se na provozní dokonalost vykonávanou vysoce kvalifikovaným a vzdělaným týmem zaměstnanců. Trvale udržitelný rozvoj, který je jednou z našich hlavních priorit, se neobejde bez kvalitní výchovy, vzdělání, výzkumu a vývoje, které proto podporujeme v programu NET4GAS Blíž poznání. Pomáháme tak desítkám mateřských, základních, středních i vysokých škol i dalším iniciativám.

NET4GAS - partner vysokých škol

V rámci programu Blíž poznání podporujeme rozvoj technických oborů vysokých škol. V roce 2012 jsme se stali generálním partnerem Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a partnerem Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze. Finance jsou určeny zejména přímo pro studenty, a to formou mimořádných nebo prospěchových stipendií a ocenění závěrečných prací, ať už magisterských či disertačních.

NET4GAS Blíž regionům

Naše podnikání je založeno na dlouhodobém rozvoji a péči o přepravní plynárenskou soustavu, která prochází téměř všemi regiony České republiky. Jako dobrý soused cíleně a dlouhodobě přispíváme k rozvoji lokalit v naší působnosti programem NET4GAS Blíž regionům.

NET4GAS – generální partner programu Místo, kde žijeme

V roce 2011 jsme se stali hlavním partnerem programu „Místo, kde žijeme“ Nadace VIA, který je zaměřený právě na komunitní rozvoj – na obnovu veřejných prostranství (parků, návsí, hřišť, náměstí apod.), a to s aktivní účastí občanů při plánování i samotné realizaci projektu. Program tak přispívá k trvale udržitelnému rozvoji obcí či městských čtvrtí a zlepšuje jak „fyzickou“ stránku komunity, tak i sociální vazby a kvalitu života. 

Aktivně prohlubujeme naše CSR také v rámci platformy Business Leaders Forum.

Grantový program

Informace o grantovém programu pro rok 2015 budou zveřejněny na přelomu ledna a února. Děkujeme Vám za pochopení.