Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Firemní filantropie

Nedílnou součástí konceptu společensky odpovědné firmy je i firemní dárcovství. Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto aktivně rozvíjí svou koncepci firemní filantropie a sponzoringu v těchto oblastech:

  • NET4GAS Blíž přírodě: ochrana přírody a životního prostředí
  • NET4GAS Blíž poznání: výchova, vzdělávání a výzkum 
  • NET4GAS Blíž regionům: komunitní rozvoj

NET4GAS Blíž přírodě

Pojďte s námi na výlet na www.blizprirode.cz!

Jsme spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjíme odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na současné i budoucí generace. Oblast našeho podnikání s environmentální otázkou úzce souvisí. Při stavbě i provozu našich zařízení musíme respektovat přísné normy. Ochrana přírody je však společností chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázka společenské odpovědnosti. Z tohoto principu vychází nejen naše zodpovědné podnikání, ale i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

Systematicky a dlouhodobě pomáháme projektům, pro které právě motto „Blíž přírodě“ znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Jako komunikační platforma programu slouží webové stránky www.blizprirode.cz.
 
Program NET4GAS Blíž přírodě byl v roce 2012 oceněn zvláštní cenou Futurum platformy Business Leaders Forum za odpovědné podnikání a umístil se také mezi třemi finalisty ceny VIA BONA pro velkou firmu za strategické dárcovství.

Generální partner ČSOP

Jsme historicky prvním generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Smyslem našeho společného projektu, který byl zahájen v roce 2007, je představit unikátní přírodní lokality veřejnosti a vzbudit tak především na regionální úrovni zájem o jejich ochranu. Ročně tak mohou místní obyvatelé i turisté nově navštívit pět až deset dosud nepřístupných či málo přístupných přírodně cenných území. Cílem našeho dlouhodobého partnerství je také zvýšení bezpečnosti a usnadnění orientace v daných oblastech budováním nových naučných stezek a informačních panelů. Více najdete na www.csop.cz

Podpora Sdružení mladých ochránců přírody

Vést děti a mládež k blízkému vztahu k přírodě je v dnešní době čím dál složitější. Proto se společnost NET4GAS v roce 2013 rozhodla rozšířit program Blíž přírodě právě o podporu této cílové skupiny, a to partnerstvím přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, pořádaných Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP.

Zlatý list je celostátní přírodovědně-ekologická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Jejím smyslem je především setkávání dětí s hlubším zájmem o přírodu, na kterém si formou soutěže mohou ověřit a porovnat své znalosti. Důraz neklade jen na teoretické „školní“ znalosti, ale také na aktivní práci v přírodě a pro přírodu. Ekologická olympiáda je celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Její předností je zejména praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů v terénu a rozvoj týmové spolupráce. Více najdete na www.smop.cz.

Hlavní partner časopisu Naše příroda

Od roku 2011 pomáháme občanskému sdružení Naše příroda s vydáváním stejnojmenného časopisu jako jeho hlavní partner. Více najdete na www.nasepriroda.cz.

NET4GAS Blíž poznání

Druhý pilíř dárcovství a sponzoringu vychází ze zaměření společnosti NET4GAS na provozní dokonalost vykonávanou vzdělaným a kvalifikovaným týmem zaměstnanců. Trvale udržitelný rozvoj se neobejde bez kvalitní výchovy, vzdělání, výzkumu a vývoje, které proto podporujeme v programu NET4GAS Blíž poznání. Pomáháme tak desítkám mateřských, základních, středních i vysokých škol i dalším iniciativám. Snažíme se tak budovat blízký vztah se studenty, který býval v minulosti opomíjen, následky čehož dnes negativně pociťuje český průmysl zejména u kvalifikovaných technických pozic.

Partner vysokých škol

V rámci programu Blíž poznání podporujeme rozvoj technických oborů vysokých škol. V roce 2012 jsme se stali generálním partnerem Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a v roce 2015 hlavním partnerem Českého vysokého učení technického v Praze. Finance jsou určeny zejména přímo pro studenty, a to formou mimořádných nebo prospěchových stipendií a ocenění závěrečných prací, ať už magisterských či disertačních.

NET4GAS Blíž regionům

Naše podnikání je založeno na dlouhodobém rozvoji a péči o přepravní plynárenskou soustavu, která prochází téměř všemi regiony České republiky. Jako dobrý soused cíleně a dlouhodobě přispíváme k rozvoji lokalit v naší působnosti programem NET4GAS Blíž regionům.

Generální partner programu Místo, kde žijeme

Jsme se generálním partnerem programu „Místo, kde žijeme“ Nadace VIA, který je zaměřený právě na komunitní rozvoj – na obnovu veřejných prostranství (parků, návsí, hřišť, náměstí apod.), a to s aktivní účastí občanů při plánování i samotné realizaci projektu. Program tak přispívá k trvale udržitelnému rozvoji obcí či městských čtvrtí a zlepšuje jak „fyzickou“ stránku komunity, tak i sociální vazby a kvalitu života. Více najdete na www.nadacevia.cz

Hlavní partner Ankety Dobrovolní hasiči roku

Od roku 2014 jsme hlavním partnerem Ankety Dobrovolní hasiči roku o nejlepší sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Cílem ankety je pozvednout veřejné povědomí a prestiž dobrovolných hasičů a ocenit ty, kteří v průběhu 12 kalendářních měsíců provedli reálné zásahy co nejprofesionálněji nebo vyvíjeli mimořádné aktivity v oblasti prevence. Více najdete na www.adhr.cz.

Companius

Společnost NET4GAS cílí své firemní dárcovství nejen externě, ale také interně. Programem Companius pomáhá individuálním i týmovým projektům svých zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase angažují v neziskových organizacích zaměřených na sport, kulturu či umění, výchovu a vzdělávání, sociální oblast nebo na ústřední oblast firemního dárcovství společnosti, ochranu přírody.

Grantový program

Informace o grantovém programu pro rok 2015 budou výhledově zveřejněny. Děkujeme Vám za pochopení.

Aktivně prohlubujeme naše CSR také v rámci platformy Business Leaders Forum.