Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Životní prostředí a bezpečnost práce

Podnikání NET4GAS je nedílně spojeno se zemním plynem. Ze všech neobnovitelných zdrojů je to ve vztahu k přírodě nejšetrnější energie. Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení popel, ani nezatěžuje ovzduší nebezpečnými zplodinami. Málokdo si také uvědomuje, že plynovody nenarušují tvář krajiny. Naše společnost jich provozuje v České republice celkem 3640 kilometrů. Navíc využití oblastí, kterými vede plynovodní potrubí, je omezeno a je zakázáno v jejich okolí stavět. Díky tomu zde často vznikají zcela nové unikátní biotopy s řadou chráněných rostlin i živočichů.

V oblasti environmentálního managementu se NET4GAS řadí k českým špičkám. Podporou standardních firemních procesů pověřenými pracovníky provozů, ověřováním vlivu každé provozní a investiční akce na životní prostředí i logistickou podporou sběru, třídění a likvidace odpadu dle vypracovaných plánů odpadového hospodářství se daří snižovat zatížení životního prostředí provozem technologických zařízení. V rámci plánovaných oprav, modifikací a rozšiřování přepravní plynárenské soustavy NET4GAS jsou nasazovány specializované technologie, které snižují dopady těchto akcí na životní prostředí. Tyto „zelené“ technologie NET4GAS umožňují minimalizaci nebo dokonce eliminaci množství zemního plynu vypouštěného do atmosféry.

Zajištění souladu s legislativně určenými požadavky na výkaznictví, ohlašovací povinnosti a příslušná povolení a rozhodnutí ze strany orgánů státní správy a samosprávy a inspekčních orgánů bylo prioritou spolu s minimalizací rizik ve všech složkách ochrany životního prostředí.

Vůči NET4GAS nebyla uplatněna vytýkací ani sankční opatření ze strany příslušných orgánů. Byly vykázány a zveřejněny skutečné hodnoty emisí CO2 , které jsou v limitu přidělených povolenek. V roce 2007 byly úspěšně dokončeny rozhodující práce při odstraňování starých ekologických zátěží. Nadále bude probíhat soustavný monitoring ke kontrole případné přítomnosti znečišťujících látek.

Bezpečnost práce

Životní prostředí