Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Slovník plynárenských pojmů

 • Armatura – součást potrubní sítě. Prvek zajišťuje uzavírání, seřizování, regulaci, vypouštění, filtrování atp. Je umístěna na tlakové nádobě nebo přímo v potrubí a ovlivňuje parametry látky nebo nádob (velikost průtoku, udržování tlaku atp.)
 • Bezpečnostní pásmo – vymezený prostor určený k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení, k ochraně lidských životů, zdraví a majetku osob.
 • Bod hraniční – místo propojení tuzemské přepravní soustavy se zahraniční přepravní nebo distribuční soustavou, kde dochází k měření množství plynu mezi těmito soustavami.
 • Clock spring – druh technologie, kterou tvoří objímky, určený na opravu zkorodovaného i mechanicky poškozeného potrubí od průměru DN 100 – 1400. Kompozitní objímky lze lehce a rychle nainstalovat bez potřeby tepelných pracovních operací.
 • Clona – zařízení pro měření objemového průtoku kapalin a plynů z rozdílu statických tlaků těsně před nebo za náhlým zúžením průřezu potrubí.
 • Demister (odlučovač – lapač kapek) – zařízení pro odlučování kapek z proudu plynu. Drátkový sítový demister představuje vrstvu materiálu uloženou napříč ve svislém proudu plynu. Při průtoku plynu se zde kapičky vody zachytí a po spojení do větších kapek postupně stékají proti proudu plynu do zásobníku kapaliny.
 • Dýza – zařízení s proměnným průtokovým průřezem, kde se ve směru protékající tekutiny zvyšuje rychlost průtoku a mnohdy i směr.
 • EIA (environmental impact assesment) – podrobné posouzení vlivu zařízení, např. plynovodu, na životní prostředí.
 • Etalon – měřidlo, standard, ztělesněná míra. Etanol průtoku pístový – standard průtoku sestávající z přesné trubky o konstantním průřezu a známém objemu.
 • Filtr – zařízení pro zachycení mechanických a kapalných nečistot z plynu. Filtr je zpravidla umístěn na vstupní straně za uzávěrem, na obtokovém potrubí nebo před měřidly.
 • Fitinka – potrubní tvarovka, nejčastěji zhotovená odléváním, určená pro závitové trubky. Hranice pracovního přetlaku 120 – 300 °C.
 • Fosilní palivo – nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách díky přeměně odumřelých rostlin a těl živočichů bez přístupu vzduchu. Mezi fosilní paliva patří například zemní plyn, ropa nebo uhlí.
 • Gasometr – (plynojem) zařízení určené pro jímání a skladování plynu a vyrovnávání rozdílu mezi množstvím plynu dodávaným a spotřebovaným.
 • Hertz, Hz – Fyzikální jednotka kmitočtu periodického děje, jehož jedna perioda trvá jednu sekundu.
 • Hraniční předávací stanice – zařízení sloužící pro měření a regulaci množství předávaného plynu v rámci tuzemské a zahraniční plynárenské soustavy.
 • Hydrogenace – chemická reakce, při které reaguje plynný vodík s různými nenasycenými sloučeninami.
 • Chromatograf (plynový) – zařízení určené k rozboru plynů, především ke stanovení jejich složení. V plynárenství se používá například při předávání dodavateli plynu.
 • Izobara – čára znázorňující ve stavovém diagramu izobarický děj (děj probíhající za konstantního tlaku soustavy).
 • Izochora – čára znázorňující ve stavovém diagramu izochorický děj (děj probíhající za konstantního objemu soustavy)
 • Ježek (čistící píst) – představuje zařízení (kartáč) tvaru válce, kterým se čistí dálkové plynovody. Je poháněn přetlakem, přičemž identifikuje místa s nepřípustnými vadami. Rozlišujeme ježka kalibračního, čistícího a inspekčního.
 • Kompresibilita plynů – vyjadřuje odchylky chování skutečných plynů od chování plynu ideálního.
 • Kompresní stanice – soustava vzájemně propojených zařízení, která slouží ke zvyšování tlaku plynu buď v rámci přepravního řetězce, nebo při uskladňování plynu na podzemních zásobnících.
 • Nuovo pignone – nejvýkonnější turbosoustrojí přepravní plynárenské soustavy. V České republice je umístěn na kompresní stanici v Břeclavi, kde dokáže nahradit až tři GT750-6 při uplatnění emisních limitů.
 • Orientační sloupky – sloupky označující trasu plynovodu pod povrchem půdy (černo-žlutá barva).
 • Plynovod – zařízení určené pro potrubní přepravu plynu (plynovody podle velikosti tlaku dělíme na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké).
 • Propojovací plynovod – plynovod, který spojuje dvě plynárenské soustavy.
 • Protlačovací technologie (protlak) – bezvýkopová technologie s částečným odstraňováním zeminy. Použití této technologie předurčují geologické podmínky projektu.
 • Průtokoměr – měřící zařízení, které identifikuje objemové množství protékající látky.
 • Regulační stanice – soubor zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního přetlaku plynu na nižší výstupní přetlak podle předem stanovených hodnot.
 • Reverzní provoz – provoz jednotrubkových horizontálních soustav, kde se může v pravidelných intervalech měnit směr proudění plynu.
 • Stresstest – hydrostatický zkouška plynovodu, kdy se za pomocí vodního tlaku prověřuje těsnost potrubí, armatur i ostatních zařízení. Stresstest vyrovnává vnitřní pnutí materiálu potrubí. 
 • Trasový uzávěr – zařízení sloužící k uzavření, popřípadě odstavení určité části potrubí v případě poruchy, plánované odstávky kvůli údržbě.
 • Vysokotlaký plynovod - plynovod přepravující plyn pod tlakem od 4 MPa do maximálně 10 MPa.
 • Zemní plyn – přírodní směs plynných uhlovodíků s výrazným podílem methanu (CH4 – obvykle přes 90 %) a různým množstvím neuhlovodíkových plynů (inertních složek). Nachází se samostatně nebo s ropou či černým uhlím v podzemí.